nr. 29 din data 25.02.2016 privind aprobarea modalitatilor de identificare a beneficiarilor de stimulente educationale sub forma tichetelor sociale pentru gradinita

 

 

ROMÂNIA                                                                                                

  JUDEȚUL MUREȘ

 MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

 CONSILIUL LOCAL

  

 

 

 

HOTĂRÂREA
NR. 29/25.02.2016

 

 

Privind
aprobarea modalitatilor de identificare a beneficiarilor de stimulente educationale
sub forma tichetelor sociale pentru gradinita

 

 

 

 

 

         Consiliul Local al Municipiului
Târnăveni, întrunit în sedința ordinară din data de 25 februarie 2016;

 

 

         Având în vedere Referatul  de specialitate nr. 3748/16.02.2016
întocmit  de directorul executiv al
Serviciului Public de Asistență Socială, prin care se propune
aprobarea
modalităților de identificare a beneficiarilor de stimulente educaționale sub
forma tichetelor sociale pentru grădiniță;

 

 

În baza art. 4 alin. (2)
din
Legea nr.248/2015 privind
stimularea participării la învățământul preșcolar a copiilor provenind din
familii defavorizate – ž Modalitatea de identificare a beneficiarilor se
stabilește prin hotărâre a consiliului local( ¦) 
;

 

 

Văzând  Hotărârea  Guvernului  nr. 15/2016  privind  aprobarea   Normelor

 

 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.248/2015 privind
stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din
familii defavorizate și a procedurii  de
acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță;

 

 

            În temeiul
art. 36 alin. (2) lit.d), alin.(6) lit. a)  pct.2 și alin.(9) și al art. 45 alin.(1), din
Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată, cu
modificările și completările ulterioare,

 

 

 

 

 

                                                                                                                     

 

 

HOTĂRĂȘTE:

 

 

 

 

 

Art.1. Se aprobă modalitățile de identificare a beneficiarilor de
stimulente educaționale sub forma tichetelor sociale pentru grădiniță, în
conformitate cu prevederile Legii nr.248/2015 privind stimularea participării
la învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate.

 

 

 

 

 

Art.2. Modalitățile de identificare a beneficiarilor, sunt
următoarele:

 

 

–    Informarea părinților sau
reprezentanților legali ai preșcolarului de către cadrele didactice din
unitățile de învățământ de pe raza teritorial administrativă a municipiului
Târnăveni, care vin în contact direct cu aceștia;

 

 

–    Informarea cetățenilor prin
intermediul mass-media cu privire la prevederile Legii nr.248/2015;

 

 

–    Informare prin afișe la unitățile de
învățământ(grădinițe, școli, licee), la Primăria Municipiului Târnăveni, precum
și la sediul SPAS, cu condițiile prevăzute de Legea nr.248/2015 privind
acordarea stimulentului educațional sub formă de tichete sociale pentru
grădiniță;

 

 

–    Informarea cetățenilor de către
personalul de specialitate a Serviciului Public de Asistență Socială;

 

 

–    Identificarea potențialilor
beneficiari prin intermediul listelor medicilor de familie, a asistenților
medicali comunitari și școlari;

 

 

–    Identificare prin Serviciul de
Evidență a Populației;

 

 

–    Identificarea potențialilor
beneficiari aflați în baza de date a compartimentelor din cadrul Serviciului
Public de Asistență Socială;

 

 

–    Identificarea beneficiarilor pe
principiul din poartă în poart㠝, precum și cu ocazia deplasării personalului
de specialitate la domiciliul persoanelor care solicită beneficii sociale.

 

 

 

 

 

          Art.3.   Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se
însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.

 

 

 

 

 

 

 

 

             Președinte de ședință,

 

 

 Cimpoca Alin Claudiu

 

 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

          Avizează pentru legalitate,

 

 

                                                                                                     Secretar,

 

 

                                                                                        Groza Viorel Răzvan