nr. 34 din data 25.02.2016 privind aprobarea valorii de vanzare a spatiilor medicale- cabinetele medicale nr.2 si 5, situate in Tarnaveni str. Republicii, nr.35, a conditiilor de vanzare si imputernicirea Primarului Municipiului Tarnaveni in vederea semnarii contractelor de vanzare-cumparare

 

 

ROMÂNIA

 JUDEȚUL MUREȘ                                                                                  

 MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

 CONSILIUL LOCAL      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA nr.34/25.02.2016

 

 

Privind aprobarea valorii de vânzare
a spațiilor medicale- cabinetele medicale nr.2 și 5, situate în Târnăveni str.
Republicii, nr.35, a condițiilor de vânzare și împuternicirea Primarului
Municipiului Târnăveni în vederea semnării contractelor de vânzare-cumpărare

 

 

 

 

 

            Consiliul local al
Municipiul Târnăveni, întrunit în sedința ordinară din data de  25 februarie 2016;

 

 

            Având în vedere Referatul  de specialitate privind aprobarea valorii de
vânzare a spațiilor medicale – cabinetele medicale nr.2 și 5, situate în Târnăveni
str. Republicii, nr.35, a condițiilor de vânzare și împuternicirea Primarului
Municipiului Târnăveni în vederea semnării contractelor de vânzare-cumpărare, întocmit de consilier Damian Carmen
înregistrat sub nr. 4399 /24.02.2015.             

 

 

          În baza prevederilor din O.U.G
nr.68/28.05.2008 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau
a unităților administrativ- teritoriale cu destinație de cabinete medicale,
precum și a spațiilor în care se desfașoară activități conexe actului medical,

 

 

             În temeiul art. 36 alin.(1)
și alin.(2) lit.c) precum și al art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind
administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările
ulterioare,

 

 

 

 

 

 

 

 

HOTĂRĂȘTE:

 

 

 

 

 

Art.1. Se aprobă  vânzarea cabinetului nr.2 (unitate individuală
C1-U2) cu suprafața utilă totală de 12,73 mp, amplasat la parterul construcției
situată administrativ în municipiul Târnăveni, str. Republicii nr.35, judeș
MUREȘ, compus din 1 cabinet cu suprafața utilă de 12,73 mp, având cota parte de
9,66/100 din părțile comune indivize și cotă parte de  18,64 din terenul în suprafață de 193 mp
aferent întregii construcții situată administrativ în municipiul Târnăveni,
str. Republicii nr.35, al cotei de ½ din apartamentul 4 (U4)amplasat la
parterul construcției situată administrativ în municipiul Târnăveni, str.
Republicii nr.35, județ MUREȘ având cotă parte de 7.66/100 din părțile comune
indivize și cotă parte de ½ parte din cota de 14,78/193 din terenul în suprafață
de 193 mp și 11,64 mp din apartamentul 6 (C1-U6), cu suprafața utilă totală de
52,15 mp, amplasat la parterul construcției situată administrativ în Târnăveni,
str. Republicii nr.35, cu terenul aferent, către Dr. Manea Sorina, titular al
Cabinetului Medical Individual situat în T-veni, str. Republicii nr. 35, județ
MUREȘ, la suma de 10.000 EURO, cu plata unui avans de 15 % din prețul de vânzare
și rate lunare , eșalonate pe un  termen
de 15 ani.

 

 

Art. 2.  Se aprobă  vânzarea cabinetului nr.5
(C1-U5) cu suprafața utilă totală de 19,52 mp amplasat la parterul construcției
situată administrativ în municipiul Târnăveni, str. Republicii nr.35, județ
MUREȘ, compus din 1 cabinet cu suprafața utilă de 19,52 mp, având cota parte de
14,81/100 din părțile comune indivize și cotă parte de  28,58 din terenul în suprafață de 193 mp
aferent întregii construcții situată administrativ în municipiul Târnăveni,
str. Republicii nr.35 și 12,78 mp din apartamentul 6 (C1-U6), cu suprafața
utilă totală de 52,15 mp, amplasat la parterul construcției situată
administrativ în Târnăveni, str. Republicii nr.35, cu terenul aferent, către
Dr. Vasilache Mihaela, titular al Cabinetului Medical Individual situat în
T-veni, str. Republicii nr. 35, județ MUREȘ, la suma de 10.950 EURO, cu plata
unui avans de 15% din prețul de vânzare și rate lunare , eșalonate pe un  termen de 15 ani.

 

 

            Art. 3. Se aprobă rata dobânzii ce urmează a fi percepută în cazul vânzării în rate a
spațiilor medicale la nivelul dobânzii anuale de referință comunicată periodic
de Banca Centrală Europeană, preluată de Comisia Europeană pentru România și
publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

 

 

                  Art.4.Se
împuternicește Primarul Municipiului Târnăveni să semneze        pentru și în numele Municipiului
Târnăveni contractul de vânzare-    cumpărare
a spațiilor cu destinația de cabinete medicale, respectiv, cabinetul nr.2
(unitate individuală C1-U2) și cabinetul nr.5 (C1-U5) situate în municipiul
Târnăven,i  str.Republicii, nr.35.

 

 

                  Art.5.
Se revocă Hotarârea Consiliului Local nr. 5/29.01.2015.

 

 

            Art.6. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează
Primarul Municipiului Târnăveni.

 

 

                                              

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 Președinte de ședință,

 

 

Cimpoca Alin Claudiu

 

 

                                 
                                                               

 

 

 

                                                                                 
Avizează pentru legalitate,

 

 

                                                                                                 Secretar,

 

 

                                                                                         Groza
Viorel Răzvan