nr. 35 din data 25.02.2016 privind privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a spatiului medical situat in Tarnaveni str. Republicii, nr.35-cabinetul medical nr.3 in suprafata totala de 29,58 mp. precum si cota parte din terenul de sub constructie

 

 

 

 

 

ROMÂNIA

 

 

JUDEȚUL MUREȘ                  

 

 

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

 

 

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA  nr.35/25.02.2016

 

 

Privind privind aprobarea vânzării
prin licitație publică

 

 

a spațiului medical situat în Târnăveni
str. Republicii, nr.35

 

 

-cabinetul medical nr.3 în suprafață
totală de 29,58 mp.

 

 

precum și cota parte  din terenul de sub construcție

 

 

 

 

 

Consiliul local al
Municipiul Târnăveni, întrunit în ședință ordinară din data de  25 februarie 2016;

 

 

Având în vedere Referatul
de specialitate la proiectul de hotărâre privind aprobarea vânzării prin
licitație publică a spațiului medical situat în Târnăveni str. Republicii,
nr.35 -cabinetul medical nr.3, în suprafață totală de 29,58 mp. precum și cota
parte  din terenul de sub construcție,
întocmit de consilier Damian Carmen înregistrat sub nr.  4380 / 23.02.2016 .

 

 

În baza prevederilor din
OUG nr.68/28.05.2008 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului
sau a unităților administrativ- teritoriale cu destinație de cabinete medicale,
precum și a spațiilor în care se desfașoară activități conexe actului medical,

 

 

  În temeiul art. 36 alin.(1)
și alin.(2) lit.c) precum și al art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind
administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările
ulterioare,

 

 

 

 

 

HOTĂRĂȘTE:

 

 

 

 

 

Art.1. Se aprobă vânzarea prin licitație publică a spațiului cu
destinația de cabinet medical situat în municipiul Târnăveni, str. Republicii,
nr.35- cabinetul medical nr.3 în suprafață  totală de 29,58 mp., precum și cota parte  din terenul de sub construcție.

 

 

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se
însarcinează Primarul Municipiului Târnăveni.

 

 

 

 

 

     

 

 

  Președinte de ședință,

 

 

 Cimpoca Alin Claudiu

 

 

     
                 Avizează pentru legalitate,

 

 

                           Secretar,

 

 

                     Groza Viorel Răzvan