nr. 38 din data 31.03.2016 privind aprobarea suprafetei terenului situat sub centrala termica din cart. Viitorului, aflat in domeniul public al municipiului Tarnaveni

 

 

ROMÂNIA

 

 

JUDEȚUL MUREȘ

 

 

MUNICIPIUL
TÂRNĂVENI

 

 

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 38/31.03.2016

 

 

Privind aprobarea suprafeței
terenului situat sub centrala termică din cart. Viitorului, aflat în domeniul
public al municipiului Târnăveni

 

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în
ședința ordinară din data de 31 martie 2016;

 

 

            Văzând  Referatul de specialitate cu nr. 7106/25.03.2016,
întocmit de domnul  Petru Ovidiu din
cadrul Compartimentului Cadastru.

 

 

Conform
dispozițiilor Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.
7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

În temeiul art. 36 alin.(1)
și al art.45 alin.(3) din Legea
nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată,cu modificările
și completările ulterioare,

 

 

 

 

 

HOTĂRĂȘTE:

 

 

Art.1. Se aprobă  suprafața de 260 mp a terenului situat sub
centrala termică din cart. Viitorului, aflat în domeniul public al municipiului
Târnăveni.

 

 

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a
hotărârii, se împuternicește primarul municipiului Târnăveni.

 

 

         

 

 

 

 

 

            Președinte de ședință,

 

 

Fodor Alexandru Iosif

 

 

  

 

 

                                                          

 

 

                                                           
                 

 

 

 

 

 

                                                                               
Avizează pentru legalitate

 

 

            Secretar,

 

 

                                                                                                           Groza Viorel Răzvan