nr. 39 din data 31.03.2016 privind aprobarea necesitatii si oportunitatii achizitionarii Bransamentului de apa potabila si a instalatiei de masurare separata a gazului la obiectivul de investitii Amenajarea unui spatiu destinat infiintarii unei crese, in cadrul proiectului Poti fi mai mult decat mama! Armonie intre viata profesionala si cea privata

 

ROMÂNIA

 

JUDEȚUL MUREȘ

 

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

 

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 39/31.03.2016

 

Privind aprobarea  necesității și oportunității achiziționării Branșamentului de de apă potabilă și a instalației de măsurare separată a gazului la obiectivul de investiții Amenajarea unui spațiu destinat înființării unei creșe, în cadrul proiectului Poți fi mai mult decât mamă! Armonie între viața profesională și cea privat㠝

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în ședința ordinară din data de 31 martie 2016;

 

            Văzând  referatul  cu nr. 7071 din 25.03.2016 întocmit de către șef birou Investiții, achiziții, servicii publice “ ing. Muth Teodor;

 

            În baza  Legii nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

 

            În temeiul art. 36 alin. (1) și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

 

HOTĂRĂȘTE:

 

 

 

            Art.1. Se aprobă  necesitatea și oportunitatea achiziționării Branșamentului de apă potabilă și a instalației de măsurare separată a gazului la obiectivul de investiții Amenajarea unui spațiu destinat înființării unei creșe în cadrul proiectului žPoți fi mai mult decât mamă! Armonie între viața profesională și cea privat㠝

 

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Târnăveni.

 

         

 

 Președinte de ședință,

 

Fodor Alexandru Iosif

 

  

 

                                                          

 

                                                                                        Avizează pentru legalitate

 

            Secretar,

 

                                                                                                           Groza Viorel Răzvan