nr. 40 din data 31.03.2016 Privind aprobarea modificarii pozitiei 6 din Anexa nr. 1, a pozitiei 6 de la pct. 1.2, a pozitiei 6 de la pct. 7 si a pozitiei 6 de la pct. 8.2. din Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 22/2014

 

ROMÂNIA

 JUDEȚUL MUREȘ

 MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

 CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂREA NR.40/31.03.2016

 

 

 

Privind aprobarea
modific
ării poziției 6 din Anexa nr. 1, a
poziției  6 
de la pct. 1.2,  a
poziției 6 de la pct. 7 și a
poziției 6 de la pct. 8.2. din Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 22/2014

 

 

 

Consiliul Local al
Municipiului Târnăveni, întrunit  în ședința ordinară din data de 31
martie 2016;

 

           
Având în vedere referatul de specialitate  nr.

7141/25.03.2016
 de doamna Miga Maria, referent în
cadrul Compartimentului agricol;

 

Ținând seama de
prevederilor O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, admninistrarea si
exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii
fondului funciar nr.18/1991 și H.G.R. 
nr. 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea
prevederilor OUG nr. 34/2013 privind organizarea, admninistrarea si exploatarea
pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului
funciar nr.18/1991;

 

             
În temeiul art. 36 alin. (1) și alin (2)  lit. c) și  al art. 45 alin. (1) din Legea nr.
215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și
completările ulterioare,

 

 

 

 

 

HOTĂRĂȘTE

 

 

 

Art.1.
 Se aprobă
modificarea poziției 6 din Anexa
nr. 1, a poziției  6 
de la pct. 1.2,  a
poziției 6 de la pct. 7 și a
poziției 6 de la pct. 8.2. din Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 22/2014,
dup
ă cum urmează:

         
Anexa
nr. 1, poziția 6 “  suprafață
totală 15,05 ha;

         
Anexa
nr. 2, poziția 6, pct. 1.2. 
suprafața totală 15,05 ha, capacitate capete pășune : 210 ovine;

         
Anexa
2, poziția 6, pct. 7 – suprafața
totală 15,05 ha, preț de pornire licitație : 3010 lei;

         
Anexa
2, poziția 6, pct. 8.2. – suprafața totală 15,05 ha, valoare minimă chirie :
3010 lei, valoarea garanției de participare: 60 lei.

 

 

Art.2.
 Cu aducerea la îndeplinire a
prezentei hotărâri se împuternicește Primarul Municipiului
Târnăveni.

 

 

 

           
Președinte de ședință,

 

           
Fodor Alexandru Iosif

 

                       
         
                                                
    Avizează
pentru legalitate

 

                                                                                             
       
Secretar,

 

                                                                                 
      
Groza Viorel Răzvan

 

   Anexe –