nr. 41 din data 31.03.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare si componenta Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al municipiului Tarnaveni

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂREA NR.
41/31.03.2016

 

Privind
aprobarea Regulamentului de organizare și componența Serviciului Voluntar pentru
Situații de Urgență al municipiului
Târnăveni

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni,
întrunit în ședința ordinară din data de 31 martie
2016;

 

           
Văzând  Referatul de
specialitate cu nr. 6329/17.03.2016, întocmit de către domnul  Brătean
Cristian, din cadrul Compartimentului Protecție Civilă
.

 

           
Conform dispozițiilor art. 13 lit. b),c),d),e) și al art.31 alin.(3) al
 Legii nr.307/2006 privind apărarea
împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare. 

 

           
În temeiul art. 36 alin.(1) și al art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001,
privind administrația publică locală, republicată,cu modificările și
completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1.
Se aprobă  Regulamentul de organizare și componența
Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al municipiului
Târnăveni.

 

Art.2.
Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește primarul
municipiului Târnăveni.

 

 

 

Președinte de ședință,

 

        
Fodor Alexandru Iosif

 

                       
         
                                                
           

 

 

 

 

 

 

 

    
Avizează pentru legalitate

 

                                                                                             
       
   
Secretar,

 

                                                                                 
     
 Groza Viorel Răzvan

 

    Anexe –