nr. 42 din data 31.03.2016 privind aprobarea actualizarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor in domeniul situatiilor de urgenta, al municipiului Tarnaveni

 

ROMÂNIA

 JUDEȚUL MUREȘ

 MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

 CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂREA NR.
42/31.03.2016

 

Privind
aprobarea actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor în domeniul
situațiilor de urgență, al municipiului
Târnăveni

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni,
întrunit în ședința ordinară din data de 31 martie
2016;

 

           
Văzând  Referatul de
specialitate cu nr. 5745/11.03.2016, întocmit de domnul  Brătean
Cristian din cadrul Compartimentului Protecție Civilă
.

 

           
Conform dispozițiilor Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva
incendiilor, cu modificările și completările ulterioare. 

 

           
În temeiul art. 36 alin.(1) și al art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001,
privind administrația publică locală, republicată,cu modificările și
completările ulterioare,

 

 

 

HOTĂRĂȘTE:

 

 

 

           
Art.1.
Se aprobă actualizarea Planului de analiză și
acoperire a riscurilor în domeniul situațiilor de urgență al municipiului
Târnăveni.

 

Art.2.
Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește primarul
municipiului Târnăveni.

 

 

 

Președinte de ședință,

 

        
Fodor Alexandru Iosif

 

                      
         
                                                
    

 

 

 

 

 

            
Avizează pentru legalitate,

 

                                                                                             
       
Secretar,

 

                                                                                 
      
Groza Viorel Răzvan

 

 

    Anexa
–