nr. 43 din data 31.03.2016 privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a Localittilor din Judetul Mures

 

ROMÂNIA                                                             

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI                                                                             

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂREA
NR.43/31.03.2016

 

 

 

Privind aprobarea

 

Regulamentului Serviciului
Public de Salubrizare a Localitătilor din Judetul
Mures

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni,
întrunit în ședința ordinară din data 31 martie
2016;

 

           
Văzând
expunerea
de motive
întocmită de sing.Coros Elena din
cadrul Compartimentului Unitatea Locala de Monitorizare, înregistrată cu
nr.6004 din 15.03. 2016; 
      
Având în vedere dispozițiile art.8, alin. (3), lit. i  din Legea nr.
51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu
modificările și completările ulterioare,

 

           
Conform prevederilor
art.6 alin.(1) lit. h  al Legii nr.101/2006 serviciului de
salubrizare a localităților, cu modificările și completările
ulterioare;

 

           
Ținând cont de prevederile Regulamentului cadru al serviciului de
salubrizare al localităților aprobat prin 
Ordinului Președintelui ANRSC nr. 82/2015,

 

           
Potrivit reglementărilor art.17, alin.(3) pct.20 din Statutul ADI Ecolect
MUREȘ,

 

           
Cu respectarea procedurilor reglementate de Legea nr.52/2003 privind
transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările
și completările ulterioare,

 

           
În temeiul art. 36 alin.(2) lit. d) și alin.(6), lit.a), pct.14 și
al  art. 45 alin.(1), din Legea nr.
215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și
completările ulterioare,

 

 

 

HOTĂRĂȘTE:

 

 

 

Art.1. Se aprobă
Regulamentul Serviciului Public de
Salubrizare a Localitătilor din Judetul Mures conform anexei nr. 1, parte
integrantă din prezenta
hotărâre.

 

           
Art.2
. Se mandatează
Primarul municipiului Tarnaveni, să voteze în AGA ADI žEcolect MUREȘ 
Regulamentul Serviciului Public de Salubrizare a Localităților din Județul
MUREȘ, aprobat conform art.1 din
prezenta hotărâre.

 

Art.3. Cu data adoptării prezentei
hotărâri,
HCL 61/2013, cu modificările și
completările ulterioare, se
abrogă.

 

Art.4.
Prezenta hotărâre se comunică Asociației de Dezvoltare Intercomunitară œEcolect
MUREȘ , care va supune aprobării în AGA, Regulamentul
Serviciului Public de Salubrizare a Localităților din Județul MUREȘ
aprobat conform art.1.

 

 

 

 Președinte
de ședință,

 

           
Fodor Alexandru Iosif

 

                       
         
                                                
                       
Avizează pentru
legalitate

 

                                                                                             
       
               
Secretar,

 

                                                                                 
      
                
  Groza Viorel Răzvan

 
Anexa –