nr. 44 din data 31.03.2016 privind aprobarea Actului aditional nr.3 la Contractul de concesiune nr. 33/2004 – cabinet medical dr. Popa Aurelia, situat in Tarnaveni str. Republicii, nr.35

 

ROMÂNIA

 JUDEȚUL MUREȘ                                                                                  

 MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

 CONSILIUL LOCAL      

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA 
NR.44/31.03.2016

 

Privind aprobarea
Actului adițional nr.3 la
Contractul de concesiune nr. 33/2004 – cabinet medical dr. Popa
Aurelia, situat în Târnăveni str. Republicii, nr.35

 

 

 

 

 

           
Consiliul Local al Municipiul Târnăveni, întrunit în sedința ordinară din
data de  31 martie
2016;

 

           
Având în vedere Referatul de specialitate privind aprobarea Actului
adițional nr.3 la
Contractul de concesiune nr. 33/2004- cabinet medical dr. Popa
Aurelia, situat în Târnăveni str. Republicii, nr.35, întocmit de consilier
Damian Carmen înregistrat sub nr. 
4385 / 23.02.2016 .             

 

         
În baza prevederile din Hotărârii de Guvern nr. 884/03.06.2004 – privind
concesionarea unor suprafețe cu destinație cabinete
medicale.

 

            
În temeiul art. 36 alin.(1), alin.(2) lit.c) precum și al art. 45
alin.(1) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală,
republicată cu modificările și completările ulterioare,

 

 

 

HOTĂRĂȘTE:

 

 

 

           
Art.1. Se aprobă Actului
adițional nr.3 la
Contractul de concesiune nr. 33/2004 – cabinet medical dr. Popa
Aurelia,  situat în Târnăveni str.
Republicii, nr.35, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.

 

Art.2.Cu
aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Primarul
Municipiului Târnăveni.

 

 

 

           
Președinte de
ședință,

 

           
Fodor Alexandru Iosif

 

                       
         
                                                
    

 

  
Avizează pentru
legalitate

 

                                                                                             
       
Secretar,

 

                                                                                 
      
Groza Viorel Răzvan

 
Anexa