nr. 45 din data 31.03.2016 privind mandatul dat reprezentantului autoritatii pentru a vota in Adunarea Generala a A.D.I AQUA INVEST MURES aprobarea Master Planului revizuit pentru sectorul de apa si canal al judetului Mures

 

 

ROMÂNIA                                                                                                    

 

 

JUDEȚUL MUREȘ

 

 

CONSILIUL  LOCAL

 

 

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

 

 

                                                           

 

 

HOTĂRÂREA
NR.45/31.03.2016

 

 

Privind mandatul dat reprezentantului
autorității pentru a vota în Adunarea Generală a A.D.I žAQUA INVEST MUREȘ  
aprobarea Master Planului revizuit pentru sectorul de apă și canal al județului MUREȘ

 

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în
ședința ordinară din data de 31 martie 2016;

 

 

 Văzând
expunerea de motive nr. 6847/ 24.03.2016 a Direcției tehnice privind aprobarea Master Planului
revizuit pentru sectorul de apă și canal al județului MUREȘ, precum și avizele
comisiilor de specialitate,

 

 

 Având în vedere dispozițiile art.5 alin. (2),
lit. a)  și ale art.16 alin.(3) litera a) din Statutul
Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠝Aqua Invest MUREȘ ,

 

 

 În conformitate
cu prevederile art. 21 alin.(1) din Statutul Asociației de Dezvoltare
Intercomunitar㠝Aqua Invest MUREȘ ,

 

 

 În temeiul art.
45 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată,
cu modificările și completările ulterioare,

 

 

 

 

 

 

 

 

HOTĂRĂȘTE:

 

 

 

 

 

 Art.1. Se mandatează domnul primar –
Nicolae Sorin Megheșan, reprezentant al municipiului Târnăveni, să voteze în
Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară žAQUA INVEST
MUREȘ , Master
Planul revizuit pentru sectorul de apă și canal al județului MUREȘ.

 

 

Art.2 Se mandatează președintele
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară žAQUA INVEST MUREȘ  dl. Ciprian Dobre,
să semneze hotărârea Adunării Generale, în numele și pe seama membrilor săi.

 

 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică
Instituției Prefectului – județul MUREȘ, Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară žAQUA INVEST MUREȘ  și Primarului Municipiului Târnăveni,
domnului Nicolae Sorin Megheșan care răspunde de aducerea sa la
îndeplinire.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Președinte
de ședință,

 

 

         Fodor Alexandru Iosif

 

 

                                                                                      

 

 

 

 

 

  
Avizează pentru legalitate,

 

 

                                                                                                      Secretar,

 

 

                                                                                         Groza Viorel Răzvan