nr. 46 din data 31.03.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati, aferenti obiectivului de investitii Modernizare drum comunal DC 83C, cuprins intre DN 14 A si satul Bobohalma din municipiul Tarnaveni, jud. Mures

 

 

ROMÂNIA

 

 

JUDEȚUL MUREȘ

 

 

MUNICIPIUL
TÂRNĂVENI

 

 

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 46/31.03.2016

 

 

Privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici actualizați, aferenți obiectivului de investiții Modernizare
drum comunal DC 83C, cuprins între DN 14 A și satul Bobohalma din municipiul
Târnăveni, jud. MUREȘ.

 

 

 

 

 

            Consiliul
Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în ședința ordinară din data de 31
martie 2016;

 

 

            Văzând  Referatul  cu nr. 6564/21.03.2016
 întocmit de ing. Muth Teodor, șef
birou Investiții, achiziții, servicii publice;

 

 

            În baza art.
44 alin. (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale,
republicată cu modificările și completările ulterioare.

 

 

            În
temeiul art. 36 alin.(1) și al art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001, privind
administrația publică locală, republicată,cu modificările și completările
ulterioare,

 

 

 

 

 

 

 

 

HOTĂRĂȘTE:

 

 

 

 

 

            Art.1. Se aprobă  indicatorii tehnico-
economici actualizați aferenți obiectivului de investiții žModernizare drum comunal DC 83C cuprins între DN 14A și satul Bobohalma
în municipiul Târnăveni, judetul MUREȘ  :

 

 

 

 

 

PRINCIPALII INDICATORI
TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

 

 

(actualizați
in februarie 2016)

 

 

1.1. Valoarea
totală a investiției

 

 

            Evaluarea
investiției s-a făcut atât în lei, cât și în euro, conform cursului de 4,4471 lei/euro,
afișat de B.N.R. la data de 23.02.2016.

 

 

            Astfel,
s-a determinat că realizarea obiectivului de investiție, în soluția tehnică
fundamentată în această documentație, este în valoare de 4.833,363 mii lei, echivalent a 1.080,926 mii €, din care cheltuielile
pentru lucrările de C+M reprezintă 4.388,079
mii lei
, echivalent a 981,344 mii €.

 

 

1.2. Esalonarea investiției

 

 

            Eșalonarea
investiției pe parcursul implementarii este redată în tabelul următor, care
cuprinde atât valori aferente etapei pregătitoare cât și valori aferente
execuției propriu-zise a lucrărilor de construcții.

 

 

 

 

 

 

 

 

PERIOADA              total
INVESTIȚIE                 din care C+M

 

 

                                    mii lei (cu TVA)                    mii lei (cu TVA) 

 

 

ANUL 1                                 2.864,318                               2.600,280

 

 

ANUL 2                                 800,000                                  726,340

 

 

ANUL 3                                 700,000                                  635,560

 

 

ANUL 4                                 469,045                                  425,899

 

 

 

 

 

1.3. Durata de realizare

 

 

            Durata
de desfășurare a investiției se estimează a fi de 48 luni,  perioadă în care se vor efectua lucrări
pregătitoare, de construcții, precum și cele necesare recepției la terminarea
lucrărilor.

 

 

1.4. Capacități (în unități fizice si valorice)

 

 

            Prin
realizarea investiției fundamentate în prezentul studiu se obțin următoarele
capacități:

 

 

           
lungimea totala 3,368 km

 

 

            – panta
transversala a carosabilului 2,5%

 

 

            – rigole
trapezoidale 985 ml

 

 

            – rigole
carosabile 250 ml

 

 

            – podete
acces 14 buc

 

 

            – podete
tubulare D 600 mm “ 10 buc

 

 

           
parapeti de siguranta 2800 ml

 

 

           
asfaltare sistem rutier 20.950 mp

 

 

 

 

 

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei
hotărâri se însărcinează primarul municipiului Târnăveni.

 

 

 

 

 

Președinte de ședință,

 

 

         Fodor
Alexandru Iosif

 

 

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

             Avizează
pentru legalitate,

 

 

                                                                                                      Secretar,

 

 

                                                                                         Groza Viorel Răzvan