nr. 47 din data 31.03.2016 Privind aprobarea cofinantarii obiectivului de investitii -Modernizare drum comunal DC 83C, cuprins intre DN 14 A si satul Bobohalma din municipiul Trnveni, jud. Mures

 

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 47/31.03.2016

 

 

Privind aprobarea cofinanțării
obiectivului de investiții Modernizare drum comunal DC 83C, cuprins între DN
14 A și satul Bobohalma din municipiul Târnăveni, jud. MUREȘ 

 

 

         Consiliul
Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în ședința ordinară din data de 31
martie 2016;

 

 

         Având în
vedere:

 

 

–        
 Referatul  cu nr. 6569/21.03.2016 întocmit de ing. Muth
Teodor, șef birou Investiții, achiziții, servicii publice;

 

 

–        
OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Național de
dezvoltare locală;

 

 

–        
Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației
Publice nr. 1851/2013 privind normele de aplicare a OUG 28/2013;

 

 

         În baza art.
44 alin. (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale,
republicată cu modificările și completările ulterioare.

 

 

         În temeiul
art. 36 alin.(1) și al art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001, privind
administrația publică locală, republicată,cu modificările și completările
ulterioare,

 

 

 

 

 

 

 

 

HOTĂRĂȘTE:

 

 

        

 

 

         Art.1. Se aprobă  cofinanțarea
obiectivului de investiții žModernizare drum
comunal DC 83C cuprins între DN 14A și satul Bobohalma în municipiul Târnăveni,
județul MUREȘ 
în valoare de 234.318,81lei,
inclusiv TVA, pentru Proiectul Tehnic precum și pentru următoarele categorii de
cheltuieli:

 

 

–        
Cheltuieli pentru
obținerea și amenajarea terenului,

 

 

–        
Studii de
fezabilitate/Documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenții,

 

 

–        
Studiile de teren,

 

 

–        
Studiile de
specialitate,

 

 

–        
Expertize tehnice și/sau
audit energetic,

 

 

–        
Asistența tehnică,

 

 

–        
Consultanță,

 

 

–        
Taxe pentru obținerea
de avize/acorduri/autorizații

 

 

–        
Organizarea
procedurilor de achiziție,

 

 

–        
Active necorporale,

 

 

–        
Cheltuieli conexe
organizării de șantier,

 

 

–        
Comisioane, taxe,
costuri credite

 

 

–        
Cheltuieli pentru probe
tehnologice,

 

 

–        
Teste și predare la
beneficiar.

 

 

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei
hotărâri se însărcinează primarul municipiului Târnăveni.

 

 

 

 

 

         Președinte de ședință,

 

 

         Fodor Alexandru Iosif

 

 

                                                                               Avizează pentru legalitate

 

 

                                                                                   Secretar,

 

 

                                                                         Groza Viorel Răzvan