nr. 48 din data 31.03.2016 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor economici pentru obiectivul -Modernizare piata de zi agroalimentara Avram Iancu

 

 

ROMÂNIA

 JUDEȚUL MUREȘ

 MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

 CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA NR.48/31.03.2016

 

 

Privind
aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor economici pentru
obiectivul Modernizare piața de zi agroalimentară Avram Iancu 

 

 

 

 

 

Consiliul Local al
Municipiului Târnăveni, întrunit în ședința ordinară din data de 31 martie 2016;

 

 

            Văzând  Referatul  cu nr. 6571/21.03.2016
 întocmit de ing. Muth Teodor, șef
birou Investiții, achiziții, servicii publice;

 

 

            În baza art.
44 alin. (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale,
republicată cu modificările și completările ulterioare;

 

 

            În
temeiul art. 36 alin.(1) și al art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001, privind
administrația publică locală, republicată,cu modificările și completările
ulterioare,

 

 

 

 

 

HOTĂRĂȘTE:

 

 

 

 

 

            Art.1. Se aprobă  Studiul de fezabilitate pentru
obiectivul de investiții žModernizare
piata de zi agroalimentara Avram Iancu 

 

 

 Art.2. Se aprobă  indicatorii tehnico-
economici aferenti obiectivului de investiții žModernizare piata de zi agroalimentara Avram Iancu 

 

 

 

 

 

Principalii indicatori tehnico-economici ai
investiției:

 

 

 

 

 

a.Valoarea totală (INV), inclusiv TVA

 

 

(la curs
euro din 10.02.2016, 1 euro = 4,4852)

 

 

Valoarea
totală a investiției:

 

 

1.674.429
RON/ 373.323 euro, din care

 

 

C+M = 1.253.225
RON/279.413 euro

 

 

 

 

 

b. Eșalonarea investiției (INV/C+M):

 

 

            – Anul I

 

 

 

 

 

c. Durata de realizare :

 

 

            – 45 zile “ proiectare

 

 

            – 5 luni “ execuție lucrare

 

 

 

 

 

d. Capacități (în unități fizice și
valorice):

 

 

            Obiect I:
Piața de zi agroalimentară:

 

 

                        – S construită: 158,67 mp

 

 

                        – S desfășurată: 282,54
mp

 

 

                        – S utilă: 1.386,20 mp

 

 

                        – POT propus: 50,97%

 

 

                        – CUT propus: 0,50

 

 

                        – regim de inălțime: P

 

 

                        – înălțimea liberă: hl
minim: 3,45 m (sub streașină)

 

 

                                                           hl
maxim: 4,96 mm (sub coamă)

 

 

                        – înălțimea la streașină:
+ 3,73 m față de cota ± 0,00

 

 

                        – înălțimea totală la
coamă: + 5,24 m față de cota ± 0,00

 

 

                        – cota parterului este
considerată cota ± 0,00 a platformei pietonale a pieței;

 

 

            Obiect II:
Grupuri sanitare: (grup sanitar femei, grup sanitar bărbați, grup sanitar
pentru persoane cu dizabilități, centrală termică)

 

 

                        – S construită: 34,30 mp

 

 

                        – S desfășurată: 34,30
mp

 

 

                        – S utilă: 26,65 mp

 

 

                        – regim de înălțime: P

 

 

                        – înălțimea liberă: hl
minim: 2,28 m (sub streașină)

 

 

                                                           hl
maxim: 2,75 mm (sub coamă)

 

 

                       
înălțimea la streașina: + 2,43 m față de cota ± 0,00

 

 

                        – înălțimea totală la
coamă: + 3,11 m față de cota ± 0,00

 

 

            Obiect III: Alei pietonale

 

 

                        – S construită: 769,55 mp

 

 

                        – S utilă: 769,55 mp

 

 

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei
hotărâri se însărcinează primarul municipiului Târnăveni.

 

 

 

 

 

 

 

 

Președinte de ședință,

 

 

         Fodor
Alexandru Iosif

 

 

                                                                                      Avizează pentru legalitate,

 

 

                                                                                                      Secretar,

 

 

                                                                                         Groza Viorel Răzvan