nr. 49 din data 31.03.2016 privind aprobarea Actului aditional nr.2 la contractul nr.94 din 23.09.2015, de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public din municipiul Tarnaveni prin concesionare

 

ROMÂNIA

 JUDEȚUL MUREȘ

 MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

 CONSILIUL LOCAL

 

 

 

                                      
HOTĂRÂREA NR.49/31.03.2016

 

 

 

Privind aprobarea
Actului aditional nr.2 la contractul nr.94/23.09.2015, de delegare a gestiunii
serviciului de iluminat public din municipiul Tarnaveni prin
concesionare

 

 

 

Consiliul local al Municipiului Târnăveni, întrunit în sedința
ordinară din data de 31 martie
2015;

 

         
Vazând Referatul de specialitate nr. 7149/25.03.2016 la proiectul de
hotarare privind aprobarea Actului aditional nr.2 aferent contractului
nr.94/23.09.2015 de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public din
municipiul Tarnaveni prin
concesionare

 

           
În conformitate cu
dispozițiile:

 

    Art.24
alin.(1) din Legea  nr.230/2006 a
serviciului de iluminat public

 

         
Art.29 alin.(3) din Legea 
nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati
publice

 

În
temeiul art. 36 alin.(1) și al art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001, privind
administrația publică locală, republicată,cu modificările și completările
ulterioare,

 

                                  
               
HOTĂRĂȘTE:

 

 

 

           
Art.1. Se aprobă
Actul aditional nr.2 la
contractul Nr.94/23.09.2015 de delegare a gestiunii serviciului de iluminat
public din municipiul Tarnaveni prin concesionare, intre Municipiul Tarnaveni si
SC FLASH LIGHTING SERVICES SA
Bucuresti.

 

        
Art.2. 
Se împuternicește Primarul Municipiului Târnăveni, să semneze
Actul adițional nr.2 la
contractul nr.94/23.09.2015
de
delegare a gestiunii serviciului de iluminat public din municipiul Târnăveni
prin concesionare, în forma aprobata potrivit art.1 din prezenta
hotărâre.

 

           

 

           
 Președinte
de ședință,

 

       
  Fodor
Alexandru Iosif

 

                       
         
                                                
    

 

 

 

 

 

            
                                             
                       
Avizează pentru
legalitate,

 

                                                                                             
       
Secretar,

 

                                                                                 
      
Groza Viorel Răzvan

 

 

 

  
Anexa