nr. 50 din data 31.03.2016 privind validarea modificarilor efectuate prin Dispozitia Primarului nr. 254/21.03.2016 asupra bugetului general consolidat al municipiului Tarnaveni pe anul 2016 si rectificarea bugetului general consolidat al municipiului pe anul 2016

 

R O M N I A        
                                                                                 

 

JUDEȚUL MUREȘ

 

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

 

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂREA
NR.50/31.03.2016

 

Privind
validarea
modificărilor efectuate prin Dispoziția Primarului
nr.
254/21.03.2016 asupra bugetului general consolidat al
municipiului Târnăveni  pe anul
2016
  și rectificarea bugetului general
consolidat al 
municipiului

pe
anul 2016

 

 

 

Consiliul Local al
Municipiului Târnăveni, întrunit  în ședința  ordinară
din data de 31 martie  2016;

 

Văzând Referatul de
specialitate la proiectul de hotărâre privind  validarea
modificărilor efectuate prin Dispoziția Primarului

nr.
254/21.03.2016 asupra bugetului general consolidat al
municipiului Târnăveni  pe anul
2016
 
și rectificarea bugetului general consolidat al 
municipiului

pe anul 2016,
întocmit de director executiv “ Direcția economică 
și înregistrat sub nr. 7.024/25.03.2016   și Referatul de specialitate  nr.7.021/25.03.2016 
privind aprobarea
achiziționării unor produse, servicii și lucrări
pe anul 2016 cu
finanțare din bugetul local, întocmit în cadrul Biroului Investiții, Achiziții,
Servicii Publice;

 

În baza prevederilor  Legii  nr.339/2015 
privind  bugetul de stat pe
anul 2016
, și a Legii finanțelor publice locale nr.273/2006, cu
modificările și completările
ulterioare;

 

În temeiul art. 36
alin. (1) și (4) lit.a) și al art.
45 alin.(2), lit.a) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică
locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Se validează modificările efectuate
prin Dispoziția primarului nr.254/21.03.2016, asupra bugetului general
consolidat al municipiului Târnăveni 
pe anul 2016.

 

 Art.2. 
Se aprobă  Anexa
nr.1 – Bugetul general consolidat 
al municipiului Târnăveni pe anul 2016 conform modificărilor propuse în
 Referatele
de specialitate nr. 7.024/25.03.2016  și 7.025
/25.03.2016  la proiectul de hotărâre privind validarea
modificărilor efectuate prin Dispoziția Primarului
nr.254/21.03.2016
asupra bugetului general consolidat al municipiului
Târnăveni  pe anul 2016 și rectificarea bugetului general consolidat
al  municipiului Târnăveni pe anul
2016.

 

Art.3.
  Cu
aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Primarul
Municipiului Târnăveni prin  Direcția economică din cadrul unității
administrativ-teritoriale: municipiul Târnăveni.
        

 

 

 

 Președinte de
ședință,

 

           
Fodor Alexandru Iosif

 

           
           
         
                                                
    Avizează
pentru legalitate

 

                                                                                             
        Secretar,

 

                                                                                 
      
Groza Viorel Răzvan

  
Anexa