nr. 51 din data 28.04.2016 privind aprobarea parteneriatului dintre Municipiul Tarnaveni si Asociatia Intreprinzatorilor de pe Tarnave – ASITAR

ROMÂNIA                                                                         

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA NR. 51/28.04.2016

Privind aprobarea parteneriatului dintre Municipiul Târnăveni și Asociația Intreprinzătorilor de pe Târnave – ASITAR

 

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit  în ședința ordinară din data 28 aprilie 2016;

Văzând Referatul de specialitate întocmit de către secretarul municipiului Târnăveni , înregistrat cu nr. 9215/21.04.2016;

În temeiul art. 36 alin.(7) lit.a) și al   art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 /2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

 

Articol unic. Se aprobă parteneriatul dintre Municipiul Târnăveni și Asociația Intreprinzătorilor de pe Târnave “ ASITAR.

 

 

            Președinte de ședință,

       Mândroiu Armina Diana

 

 

                                                                                     Avizează pentru legalitate,

                                                                                                          Secretar,

                                                                                              Groza Viorel Răzvan