nr. 52 din data 28.04.2016 privind mandatul dat reprezentantului autoritatii de a vota in Adunarea Generala a A.D.I AQUA INVEST MURES aprobarea proiectului Actului Aditional la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare privind actualizarea tarifelor serviciilor conexe aplicate de S.C. Compania Aquaserv S.A.

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNÂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 52/28.04.2016

Privind mandatul dat reprezentantului autorității de a vota în Adunarea Generală a A.D.I žAQUA INVEST MUREȘ  aprobarea proiectului Actului Adițional la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare privind actualizarea tarifelor serviciilor conexe aplicate de

 S.C. žCompania Aquaserv  S.A.

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în ședința ordinară din data de 28 aprilie 2016;

Văzând expunerea de motive nr. 8357/ 8.04.2016 a Direcției tehnice privind mandatul dat reprezentantului autorității de a vota în Adunarea Generală a A.D.I žAQUA INVEST MUREȘ  aprobarea proiectului Actului Adițional la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare privind actualizarea tarifelor serviciilor conexe aplicate de S.C. žCompania Aquaserv  S.A.

      Ținând cont de solicitarea Operatorului Regional privind aprobarea proiectului Actului Adițional la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare privind actualizarea tarifelor serviciilor conexe aplicate de SC žCompania Aquaserv  SA, din adresa nr. 204452/22.03.2016.  

 În conformitate cu prevederile art.16 alin.(4), coroborat cu art.17 alin. (2) lit. ža , lit. žd  pct.4 și art.20 alin.(4) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠝Aqua Invest  MUREȘ  și ale art.36, art.76 alin.(1) lit. ža  din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare.

Având în vedere prevederile art.43, alin.(8) din Legea nr.51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 36 alin.(1),(2) lit.d) coroborat cu alin. (6) lit. ža , pct.14, art. 45 alin. (1) și ale art. 115 alin.(1) lit. žb  din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată

 

HOTĂRĂȘTE :

 

Art.1 Se aprobă Actul Adițional la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare privind actualizarea tarifelor serviciilor conexe aplicate de S.C žCompania Aquaserv  S.A.

       Art.2 Se mandatează președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară œAqua Invest MUREȘ  dl. Ciprian Dobre, să semneze în numele și pe seama Municipiului Târnăveni hotărârea AGA și Actul Adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.22/202.662/05.03.2010, aprobat conform dispozițiilor articolului 1.

Art.3 Se mandatează domnul Primar Nicolae Sorin Megheșan, reprezentantul Municipiului Târnăveni pentru a vota în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară œAqua Invest MUREȘ , în sensul dispozițiilor art.1 din prezenta hotărâre.

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică persoanei mandatate la art.3, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară žAqua Invest MUREȘ  și SC žCompania Aquaserv  SA care răspund de aducerea sa la îndeplinire, precum și Instituției Prefectului Județului MUREȘ.

     

          Președinte de ședință,

         Mândroiu Armina Diana

 

 

                                                                                     Avizează pentru legalitate,

                                                                                                          Secretar,

                                                                                              Groza Viorel Răzvan