nr. 53 din data 28.04.2016 privind aprobarea organizrii evenimentului cultural – In memoriam Gyrgy Ligeti – n data de 26 mai 2016

ROMÂNIA                                                                                     

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 53/28.04.2016

Privind aprobarea  organizării evenimentului cultural

In memoriam György Ligeti  în data de 26 mai 2016

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în ședința ordinară din data de  28 aprilie 2016;

Văzând Referatul de specialitate Referat de specialitate la proiectul de hotărâre privind aprobarea  organizării evenimentului cultural In memoriam György Ligeti  în data de 26 mai 2016 întocmit de director ex.-Direcția economică, înregistrat sub nr. ­­­­­­­­­­­ 9.356/22.04.2016;

În temeiul art. 36 alin. (1) și alin.(6) lit a) și alin.(7) lit.a) și ale   art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările,

 

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.  Se aprobă organizarea Evenimentului In memoriam György Ligeti  în data de 26 mai 2016 .

Art. 2. Se aprobă alocarea din Bugetul local al municipiului Târnăveni pe anul 2016  a sumei de 5.500 lei pentru organizarea evenimentului  prevăzut la  art.1, conform Anexei nr. 1 care face parte din prezenta hotărâre.

Art. 3.  Suma de 5.500 lei va fi asigurată din creditele bugetare prevăzute în bugetul local al municipiului Târnăveni pe anul 2015,  la cap./subcap. 67.02.50 “ ,,Cultură, recreere, religie  “ œAlte servicii în domeniul culturii, recreerii și religiei , titlul – Bunuri și servicii.

Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Primarul Municipiului Târnăveni.

 

 

        Președinte de ședință,

       Mândroiu Armina Diana

  

 

 

    Avizează pentru legalitate,

                                                                                                          Secretar,

                                                                                              Groza Viorel Răzvan     

 

 

Anexa –