nr. 54 din data 28.04.2016 Privind aprobarea modificarii cotei de impunere pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice si juridice, aplicabile in anul 2016

ROMÂNIA                                                                                     

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL  LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA NR. 54/28.04.2016

Privind aprobarea modificării cotei de impunere pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice și juridice, aplicabile în anul 2016

 

Consiliul local al Municipiului Târnăveni, întrunit în ședința ordinară din data de 28  aprilie 2016;

Având în vedere Referatul de specialitate înregistrat sub nr. 9363/22.04.2016, întocmit de șef Serviciu impozite și taxe, prin care se propune modificarea cotei de impunere pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice și juridice, aplicabile în anul 2016;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și ale HGR nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

 

În temeiul art. 36 alin. (1), alin(4), lit.c și art. 45 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea cotei de impunere pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice și juridice, aplicabile în 2016, după cum urmează:

  • Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice 0,2%
  • Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor juridice 0,4%

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se împuternicește Primarul municipiului Târnăveni prin direcțiile și serviciile din cadrul aparatului de specialitate.

 

Președinte de ședință,

       Mândroiu Armina Diana

 

 

                                                                                      Avizează pentru legalitate,

                                                                                                          Secretar,

                                                                                              Groza Viorel Răzvan