nr. 55 din data 28.04.2016 privind stabilirea valorilor impozabile, impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017

ROMÂNIA                                                                                     

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL  LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA NR. 55/28.04.2016

Privind stabilirea valorilor impozabile, impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017.

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în ședința ordinară din data de 28  aprilie 2016;

Având în vedere Referatul de specialitate înregistrat sub nr. 9247/21.04.2016, întocmit de șef Serviciu impozite și taxe, prin care se propune stabilirea valorilor impozabile, impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017;

În baza prevederilor Titlului IX din Legea  nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

            În temeiul art. 36 alin. (1) , alin(4), lit.c și art. 45 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1.  Se aprobă impozitele și taxele locale  pentru anul 2017, aplicabile la nivelul Municipiului Târnăveni, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se stabilește cota de 10% reprezentând bonificație acordată persoanelor fizice pentru plata cu anticipație a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren și a impozitului asupra mijloacelor de transport, datorate pentru întregul an “ până la data de 31 martie 2017.

Bonificația de 10% pentru plata cu anticipație a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren și a impozitului asupra mijloacelor de transport, datorate pentru întregul an “ până la data de 31 martie 2017 se aplică și persoanelor juridice.

Art.3. Prezenta hotărâre  intră în vigoare începand cu data de  1 ianuarie 2017,  dată la care se abrogă orice dispoziții contrare prezentei hotărâri.

Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se împuternicește Primarul municipiului Târnăveni prin direcțiile și serviciile din cadrul aparatului de specialitate.

 

Președinte de ședință,

     Mândroiu Armina Diana

 

 

                                                                                       Avizează pentru legalitate,

                                                                                                          Secretar,

                                                                                              Groza Viorel Răzvan

 

Anexa –