nr. 56 din data 28.04.2016 privind aprobarea numarului burselor si cuantumul lunar al burselor acordate elevilor de la cursurile cu frecventa din invatamantul preuniversitar de stat din municipiul Tarnaveni pentru sem.al-II-lea al anului colar 2015-2016

ROMÂNIA                                                                                     

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA NR. 56/28.04.2016

 

Privind aprobarea numărului  burselor  și cuantumul lunar al burselor acordate elevilor de la cursurile cu frecvență din  învățământul preuniversitar de stat din municipiul Târnăveni pentru sem.al-II-lea al anului școlar 2015-2016

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în ședința ordinară din data 28  aprilie 2016;

Văzând Referatul de specialitate la proiectul de hotărâre privind  aprobarea  numărului   și cuantumul lunar al burselor acordate elevilor din  unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Târnăveni pentru semestrul  al-II-lea al anului școlar 2015-2016, întocmit în cadrul  Direcției economice și înregistrat sub nr.9.256/21.03.2016  ;

În baza prevederilor Ordinului Ministrului  Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr.5576/2011, modificat prin Ordinul M.E.C.T.S. nr.3470/2012, prin care au fost aprobate Criteriile generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat;

În temeiul art. 36 alin.(1) și  art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Se aprobă numărul burselor acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Târnăveni, pentru semestrul al- II-lea al anului școlar 2015-2016, conform Anexei nr 1, care face parte din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă cuantumul lunar al burselor acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Târnăveni, pentru semestrul al-II-lea al anului școlar 2015-2016, după cum urmează:

 

– burse de performanță                                                100  lei/elev

– burse de merit                                                            50  lei/elev 

– burse de studiu                                                           40  lei/elev

 

 

            Burse de ajutor social

                        Din care:

            – burse de boală                                                   40  lei/elev

– burse pentru elevi din mediul rural                                   30  lei/elev

            – burse pentru elevi din familii cu venituri mici         30  lei/elev

           

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Primarul Municipiului Târnăveni  prin  Direcția economică din cadrul unității administrativ-teritoriale: municipiul Târnăveni.

 

 

Președinte de ședință,

        Mândroiu Armina Diana                                                Avizează pentru legalitate,

                                                                                                          Secretar,

                                                                                              Groza Viorel Răzvan     

 

Anexa –