nr. 57 din data 28.04.2016 Privind aprobarea alocarii sumelor aprobate in bugetul local al municipiului Tarnaveni pe anul 2016 cultelor religioase din municipiul Tarnaveni

ROMÂNIA                                                                             

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA NR. 57/28.04.2016

Privind aprobarea alocării  sumelor aprobate în bugetul

 local al municipiului Târnăveni pe anul 2016

cultelor religioase din municipiul Târnăveni 

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în ședința ordinară din data 28 aprilie 2016;

Văzând Referatul de specialitate nr. 9.257/21.04.2016, întocmit de ec.Muth Rodica “ director ex. “ Direcția economică;

În baza prevederilor Ordonanței Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România, cu modificările și completările ulterioare și a Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.U.G. nr.82/2001 aprobate prin H.G. nr. 1265/2010;

În temeiul art. 36 alin. (1) și alin.(6) lit c) și ale   art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată,

 

 

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Se aprobă alocarea  sumei de 88.500 lei, prevăzută  în bugetul local al municipiului Târnăveni pe anul 2016, cultelor religioase din municipiul Târnăveni, pentru continuarea construirii  și reparării lăcașurilor de cult după cum urmează:

                                                                                                                                        (lei)

Biserica Ortodoxă    Târnăveni                                                        70.000

                        Din care:

1.

Parohia ortodoxă nr.1

8.000

2.

Parohia ortodoxă nr.2

3.000

3.

Parohia ortodoxă nr.3

3.000

4.

Parohia ortodoxă nr.4

3.000

5.

Parohia ortodoxă nr.5

3.000

6.

Parohia ortodoxă nr.6

30.000

7.

Parohia ortodoxă Bobohalma

4.000

8.

Parohia ortodoxă Botorca

4.000

9.

Parohia ortodoxă Boziaș

4.000

10.

Parohia ortodoxă Cuștelnic

8.000

 

 

Biserica Greco catolică Târnăveni       10.000

Din care:

1.Parohia nr.1 Târnăveni                                  2.500  

2.Parohia nr.2 Târnăveni                                  2.500  

3.Parohia nr.3 Târnăveni                                  2.500  

4.Parohia nr.4 Târnăveni                                  2.500

 

Biserica Romano catolică                        3.500 

 

Biserica Baptistă                                      5.000

                                                                                                

 

 

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Primarul Municipiului Târnăveni.

 

 

Președinte de ședință,

        Mândroiu Armina Diana

 

 

                                                                                       Avizează pentru legalitate

                                                                                                      Secretar,

                                                                                         Groza Viorel Răzvan