nr. 58 din data 28.04.2016 Privind aprobarea execuiei bugetului general consolidat al municipiului Tarnaveni la data de 31.03.2016

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA NR. 58/28.04.2016

Privind  aprobarea  execuției  bugetului general consolidat

 al municipiului Târnăveni  la data de 31.03.2016

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în ședința ordinară din data de 28 aprilie 2016;

Văzând Referatul de specialitate privind  aprobarea  execuției  bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni  la data de 31.03. 2016  întocmit în cadrul  Direcției economice și înregistrat sub nr.9.080/20.04.2016;

În baza art. 49 alin (12)din  Legea finanțelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 36 alin. (1) și al  art. 45 alin.(2) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art. 1. Se aprobă contul de execuție al bugetului local al municipiului Târnăveni la data de 31.03.2016, conform anexelor nr. 1 “ 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă contul de execuție al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii al municipiului Târnăveni la data de 31.03.2016, conform anexelor nr. 4 “ 6, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Se aprobă contul de execuție al bugetului fondurilor externe nerambursabile al municipiului Târnăveni la data de 31.03.2016, conform anexelor nr. 7 “ 9, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Primarul Municipiului Târnăveni.

 

Președinte de ședință,

  Mândroiu Armina Diana

 

 

                       Avizează pentru legalitate,

                        Secretar,

                    Groza Viorel Răzvan

 

Anexa –