nr. 59 din data 28.04.2016 Privind validarea modificarilor efectuate prin Dispozitia Primarului nr. 328 din 30.03.2016 asupra bugetului general consolidat al municipiului Tarnaveni pe anul 2016

ROMÂNIA                                                                                    

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA NR.59/28.04.2016

Privind validarea modificărilor efectuate prin Dispoziția Primarului nr. 328/30.03.2016 asupra bugetului general consolidat

 al municipiului Târnăveni  pe anul 2016 

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în ședința  ordinară din data de 28 aprilie  2016;

Văzând Referatul de specialitate la proiectul de hotărâre privind validarea  modificărilor efectuate prin Dispoziția primarului nr.328/30.03.2016 asupra bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni  pe anul 2016 , întocmit de director executiv “ Direcția economică  și înregistrat sub nr. 9.258/21.04.2016;

În baza prevederilor  Legii   nr.339/2015  privind  bugetul de stat pe anul 2016, și a Legii finanțelor publice locale nr.273/2006, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 36 alin. (1) și (4) lit. a  , al  art. 45 alin.(2), lit. a  și a art.115, alin.(1), lit. b   din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se validează modificările efectuate prin Dispoziția primarului nr.328/30.03.2016, asupra bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni  pe anul 2016.

 Art. 2.  Se aprobă  Anexa nr.1 – Bugetul general consolidat  al municipiului Târnăveni pe anul 2016 conform modificărilor propuse în  Referatul de specialitate nr. 9.258/21.04.2016  la proiectul de hotărâre privind validarea  modificărilor efectuate prin Dispoziția primarului nr.328/30.03.2016 asupra bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni  pe anul 2016.

Art. 3.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Primarul Municipiului Târnăveni  prin  Direcția economică din cadrul unității administrativ-teritoriale: municipiul Târnăveni.     

 

 

  Președinte de ședință,

Mândroiu Armina Diana

           

                                                                                       

 

   Avizează pentru legalitate

                                                                                                      Secretar,

                                                                                         Groza Viorel Răzvan

 

Anexa –