nr. 60 din data 28.04.2016 Privind aprobarea organizarii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din Municipiul Tarnaveni pentru anul colar 2016-2017

ROMÂNI A                                                                        

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA NR. 60/28.04.2016

Privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Târnăveni pentru  anul școlar 2016-2017

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în ședința ordinară din data de 28  aprilie 2016;

Văzând Referatul de specialitate nr. 9.338/22.04.2016, întocmit de director executiv “ Direcția economică;

În conformitate cu  prevederile art.19, alin.(4), art.61, alin.(2) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare  și prevederile  art.36, alin.(2), lit. d  si ale alin.(6), lit. a , punctul 1 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată si ulterior modificată și completată

În temeiul art. 36 alin. (1) și al art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Se aprobă organizarea rețelei școlare a unităților  de învătământ preuniversitar de stat din Municipiul Târnăveni  pentru anul școlar 2016-2017, conform Anexei nr.1 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.

Art.3.  Prezenta hotărâre se comunică, Inspectoratului Școlar Județean MUREȘ și unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Târnăveni

 

 

 

       

Președinte de ședință,

       Mândroiu Armina Diana

 

 

                                                                                     Avizează pentru legalitate,

                                                                                                          Secretar,

                                                                                              Groza Viorel Răzvan

 

Anexa –