nr. 64 din data 26.05.2016 privind aprobarea cofinantarii la obiectivul de investitii : Construire pod rutier nou peste raul Tarnava Mica municipiul Tarnaveni

 

 

R O M N I A

 

 

JUDEȚUL MUREȘ

 

 

MUNICIPIUL
TÂRNĂVENI

 

 

CONSILIUL LOCAL

 

 

H O T Ă R R E A nr. 64 /2016

 

 

 

 

 

            Consiliul
Local al Municipiului Târnăveni în ședința ordinară din data de 26.05.2016;

 

 

            Având în
vedere:

 

 

        
 Referatul  cu nr. 10911/20.05.2016  întocmit de ing. Muth
Teodor, șef birou Investiții, achiziții, servicii publice;

 

 

        
OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Național de
dezvoltare locală;

 

 

        
Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației
Publice nr. 1851/2013 privind normele de aplicare a OUG 28/2013;

 

 

            În
temeiul art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice
locale, republicată cu modificările și completările ulterioare.

 

 

            În baza
prevederilor art. 36 și art. 45, alin. 1, alin. 1 din Legea administrației
publice locale nr. 215/2001;

 

 

 

 

 

HOTĂRĂȘTE

 

 

           

 

 

         Art. 1. Se aprobă  cofinanțarea obiectivului
de investiții žConstruire pod rutier nou
peste raul Tarnava Mica- municipiul Tarnaveni 
în valoare de 1.113,01 mii lei, inclusiv TVA, pentru următoarele
categorii de cheltuieli:

 

 

         
Cheltuieli pentru obținerea și
amenajarea terenului,

 

 

         
Documentațiile de avizare a lucrărilor
de intervenții,

 

 

         
Studiile de teren,

 

 

         
Studiile de specialitate,

 

 

         
Expertize tehnice și/sau audit
energetic,

 

 

         
Asistența tehnică,

 

 

         
Consultanță,

 

 

         
Taxe pentru obținerea de avize/acorduri/autorizații

 

 

         
Organizarea procedurilor de achiziție,

 

 

         
Active necorporale,

 

 

         
Cheltuieli conexe organizării de șantier,

 

 

         
Comisioane, taxe, costuri credite

 

 

         
Cheltuieli pentru probe tehnologice,

 

 

         
Teste și predare la beneficiar.

 

 

 

 

 

            Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a
prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Târnăveni.

 

 

 

 

 

      Președinte de ședință

 

 

           Gligor Dorin

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                                                    
Avizează pentru legalitate

 

 

                                                                                                        Secretar,

 

 

                                                                                              
Stefan Blanaru