nr. 65 din data 26.05.2016 privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Tarnaveni pe anul 2016

  R O M Â N I A                                                                                                                  

 JUDEȚUL MUREȘ

 MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

 CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA 
NR.65 / 26.05.2016

 

 

privind rectificarea bugetului general consolidat
al  municipiului Târnăveni

 

 

 pe anul 2016

 

 

 

 

 

Consiliul
Local al Municipiului Târnăveni în ședința  ordinară din data de 26  mai  2016;

 

 

Văzând
Referatul de specialitate la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general  consolidat al  municipiului   Târnăveni pe anul 2016,  întocmit de director
executiv “ Direcția economică  și înregistrat
sub nr. 10.831/19.05.2016 și Referatele  de specialitate  nr. 10.806 
și 10.814/19.05.2016  privind aprobarea achiziționării unor produse,
servicii și lucrări cuprinse în Lista
obiectivelor de investiții pe anul
2016 cu finanțare din bugetul local, întocmit în cadrul Biroului Investiții,
Achiziții, Servicii Publice;

 

 

În baza prevederilor  Legii  
nr.339/2015  privind  bugetul de stat pe anul 2016
, și a
Legii finanțelor publice locale nr.273/2006, cu modificările și completările
ulterioare;

 

 

În temeiul
art. 36 alin. (1) și (4) lit. a  , al 
art. 45 alin.(2), lit. a  și a art.115, alin.(1), lit. b   din Legea nr. 215 / 2001, privind
administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;

 

 

 

 

 

HOTĂRĂȘTE:

 

 

Art. 1. 
 Se aprobă rectificarea bugetului
general consolidat al municipiului Târnăveni pe anul 2016 conform Anexei nr.1,
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri
se împuternicește Primarul Municipiului Târnăveni  prin 
Direcția economică din cadrul unității administrativ-teritoriale:
municipiul Târnăveni.
     

 

 

 

 

 

 

 

 

      Președinte de ședință

 

 

           Gligor Dorin

 

 

 

 

 

                                                                                    
Avizează pentru legalitate

 

 

                                                                                                       
Secretar,

 

 

                                                                                              
Stefan Blanaru