nr. 66 din data 26.05.2016 privind aprobarea organizarii Spectacolului de gala al filmului Billion Star Hotel n data de 26 mai 2016

 

 

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

 CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA 
NR.66 / 2015

 

 

privind  aprobarea organizarii Spectacolului de gala al
filmului Billion Star Hotel în data de 26 mai 2016

 

 

 

 

 

Consiliul
Local al Municipiului Târnăveni în ședința ordinară din 26 mai 2016;

 

 

Văzând
Referatul de specialitate la proiectul de hotărâre privind aprobarea  organizării Spectacolului de gală al filmului Billion Star Hotel  în data de 26 mai 2016 întocmit de director
ex.-Direcția economică, înregistrat sub nr. 10.694/17.05.2016;

 

 

În temeiul
art. 36 alin. (1) și alin.(6) lit a) și alin.(7) lit.a) și ale   art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001,
privind administrația publică locală, republicată,

 

 

HOTĂRĂȘTE:

 

 

Art.  1.  Se aprobă organizarea  Spectacolului
de gală al filmului Billion Star Hotel
în data de 26 mai 2016.

 

 

Art. 2. Se aprobă alocarea din Bugetul
local al municipiului Târnăveni pe anul 2016 
a sumei de 5.300 lei pentru organizarea evenimentului  prevăzut la  art.1
.

 

 

Art. 3.  Suma de 5.300 lei va fi asigurată din
creditele bugetare prevăzute în bugetul local al municipiului Târnăveni pe anul
2015,  la cap./subcap. 67.02.50 “ ,,Cultură,
recreere, religie  “ œAlte servicii în domeniul culturii, recreerii și religiei ,
titlul – Bunuri și servicii.

 

 

Art.4. Cu aducerea la
îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Primarul Municipiului
Târnăveni.

 

 

 

 

 

 

 

 

      Președinte de ședință

 

 

           Gligor Dorin

 

 

 

 

 

                                                                          
Avizează pentru legalitate

 

 

                                                                                             
Secretar,

 

 

                                                                                     
Stefan Blanaru