nr. 68 din data 26.05.2016 privind aprobarea deplasarii delegatiei municipiului Tarnaveni la Hajduszoboszlo Ungaria in perioada 16 -19 iunie 2016

 

 R O M Â N I A                                                                               

 JUDEȚUL MUREȘ

 MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

 CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA 
NR.68/2016

 

 

privind aprobarea deplasării delegației
municipiului Târnăveni

 

 

la Hajduszoboszlo “ Ungaria în perioada 16
-19 iunie 2016

 

 

 

 

 

Consiliul
Local al Municipiului Târnăveni în ședința ordinară din 26 mai 2016;

 

 

Văzând Referatul de specialitate  privind aprobarea deplasării delegației
municipiului Târnăveni la Hajduszoboszlo “ Ungaria, în perioada 16 -19 iunie
2016, întocmit de director ex. “ Direcția economică și înregistrat sub nr.  10.651/17.05.2016;

 

 

În baza
prevederilor Hotărârii
Guvernului nr.518/1995
privind unele drepturi si obligatii ale
personalului roman trimis în străinatate pentru îndeplinirea unor misiuni cu
caracter temporar, cu  modificările și
completările ulterioare;

 

 

În temeiul
art. 36 alin. (1) , al art. 45 alin.(1) și art.115, alin(1)  din Legea nr. 215 / 2001, privind
administrația publică locală, republicată,

 

 

 

 

 

HOTĂRĂȘTE:

 

 

 

 

 

Art.1.     Se aprobă deplasarea delegației municipiului
Târnăveni la Hajduszoboszlo “ Ungaria, în
perioada 16 -19 iunie 2016,
care va participa la evenimentele ocazionate
de împlinirea a 25 de ani de înfrățire între orașele Hajduszoboszlo și Târnăveni
în următoarea componență:

 

 

         
primarul municipiului Târnăveni

 

 

         
viceprimarul municipiului Târnăveni

 

 

         
dl.Popa Octavian “primar al mun.Târnăveni în perioada
1990 “ 1996 ; 2000 – 2008

 

 

         
dl.Ani Vasile “ manager 
S.C Aquaserv S.A-sucursala 
Târnăveni

 

 

         
dl.Fodor Alexandru “ consilier

 

 

         
dl.Halmen Vily

 

 

         
dl.Trambitas Vasile

 

 

         
Szilagyi Andras din partea Corului  Sipos Domokos

 

 

         
Kertesz Istvan din partea Teatrului Popular Tarnaveni

 

 

         
o persoana din cadrul aparatului de specialitate al
primarului numita prin Dispozitie.

 

 

         
dl.Voda Mircea “ Consilier

 

 

         
dl..Antonya Mihail “ Consilier

 

 

         
dl.Szabo Albert “ Consilier

 

 

         
dl.Dorin Gligor “ Consilier

 

 

         
dna.Mandroiu Armina “ Consilier

 

 

Art.2. Cheltuielile ocazionate de
această deplasare(cheltuielile de transport și diurna) se vor suporta din
bugetul local al municipiului Târnăveni pe anul 2016.

 

 

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei
hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni, prin Direcția
economică din cadrul UAT- municipiul Târnăveni.

 

 

 

 

 

    Președinte de ședință

 

 

           Gligor Dorin

 

 

 

 

 

                                                                
                    Avizează
pentru legalitate

 

 

                                                                                                       
Secretar,

 

 

                                                                                              
Stefan Blanaru