nr. 69 din data 26.05.2016 privind alocarea pe anul 2016 a sumei de 11.500 lei cultelor religioase din municipiul Tarnaveni Parohia Unitariana si Parohia Reformata

 

 

R O M Â N I A                                                                                   

 JUDEȚUL MUREȘ

 MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

 CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA 
NR.69/2015

 

 

privind alocarea pe anul
2016 a sumei de 11.500 lei  cultelor
religioase

 

 

 din municipiul Târnăveni: Parohia Unitariană
și Parohia Reformată

 

 

 

 

 

 

 

 

Consiliul Local al
Municipiului Târnăveni în ședința ordinară din 26
mai
2016;

 

 

Văzând Referatul de specialitate
nr.
10.849/19.05.2016,
întocmit de ec.Muth Rodica “ director ex. “ Direcția economică;

 

 

În baza prevederilor Ordonanței
Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru
unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România, cu
modificările și completările ulterioare și a Normelor metodologice pentru
aplicarea prevederilor O.U.G. nr.82/2001 aprobate prin H.G. nr. 1265/2010
;

 

 

În temeiul art. 36 alin. (1) și alin.(6) lit c) și ale   art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001,
privind administrația publică locală, republicată,

 

 

 

 

 

HOTĂRĂȘTE:

 

 

 

 

 

Art. 1. Se aprobă alocarea  sumelor prevăzute  în bugetul local al municipiului Târnăveni pe
anul 2016,
cultelor religioase din municipiul Târnăveni, pentru continuarea
construirii
 și reparării lăcașurilor de cult după
cum urmează:                                                                                                                  

 

 

 Parohia Unitariană                                                               3.500
lei

 

 

 Parohia Reformată                                                               8.000
lei

 

 

 

 

 

Art.2. Suma de 3.500 lei este destinată
finanțării lucrărilor de reparații a sediului administrativ, a sălii de ședință
și conferință,a  sediului de consiliere
și educație religioasă ale Parohiei Unitariene Târnăveni, iar suma de 8.000 lei
este destinată finanțării lucrărilor de reparații la Parohia Reformată.

 

 

            Art. 3. Cu aducerea la
îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Primarul Municipiului
Târnăveni.

 

 

 

 

 

 

 

 

Președinte de ședință

 

 

          
Gligor Dorin

 

 

 

 

 

                                                                           Avizează
pentru legalitate

 

 

                                                                                             
Secretar,

 

 

                                                                                     
Stefan Blanaru