nr. 70 din data 26.05.2016 privind aprobarea cotizatiei anuale pentru municipiul Tarnaveni in calitate de membru al Aqua Invest Mures.

 

 R O M Â N I A

 JUDEȚUL MUREȘ

 MUNICIPIUL TARNAVENI

 CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 70/2016

 

 

 

 

 

             Consiliul Local al Municipiului
Tarnaveni in sedinta ordinara din 26.05.2016;

 

 

             Vazand Referatul nr. 10808/ 19.05.2016, intocmit
de dl. ing. Beleanu Celestin “ Director Tehnic, precum si avizele comisiilor de
specialitate;

 

 

 Avand in vedere adresa ADI AQUA INVEST MURES, inregistrata la
institutia noastra cu nr. 5724/ 10.03.2016, cuprinzand Hotararea nr. 7/
16.02.2016;

 

 

             In baza art. 26 din Legea nr. 273/
2006 privind finantele publice locale

 

 

             In conformitate cu dispozitiile
art. 16 alin (2) lit. c) si lit. k) si ale art. 20 alin. (3) si (5) din
Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠝Aqua  Invest 
MUREȘ ,

 

 

             În temeiul art. 36 alin. (2) lit.d si
alin.(6) lit.a pct.14 d,  art. 45 alin.(1)
din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată cu
modificările și completările ulterioare,

 

 

HOTĂRĂȘTE:

 

 

            Art.1. Se aproba cotizatia anuala
pentru municipiul Tarnaveni, in calitate de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară žAQUA INVEST MUREȘ , in
cuantum de 0,80 lei/ locuitor

 

 

Art.2. Sumele necesare achitarii
cotizatiei au fost prevazute in bugetul general al municipiului Tarnaveni

 

 

            Art. 3. Se aproba bugetul de venituri
si cheltuieli pentru anul 2016, pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitară
žAQUA INVEST MUREȘ 

 

 

            Art. 4. Cu aducerea la indeplinire a
prevederilor prezentei hotarari, se incredinteaza Primarul Municipiului
Tarnaveni

 

 

 

 

 

Președinte de ședință

 

 

                 Gligor Dorin

 

 

 

 

 

                                                                         
                     Avizează pentru legalitate

 

 

                                                                           
                                 Secretar,

 

 

                                                                                  
                    Stefan Blanaru