nr. 72 din data 26.05.2016 privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin Compania National de Investitii C.N.I. S.A., a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii -Sala de sport cu tribuna 180 de locuri n Municipiul Trnveni, judeul Mure

 

 

 

ROM ÂNIA

 

 

JUDEȚUL MUREȘ

 

 

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

 

 

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR.72/2016

 

 

privind predarea către Ministerul Dezvoltarii
Regionale și Administratiei Publice prin Compania Națională de Investiții
œC.N.I.  S.A.,  a amplasamentului și
asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții
žSală
de sport cu tribună 180 de locuri în Municipiul Târnăveni, județul MUREȘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în ședința ordinară din 26
mai 2016;

 

 

Având in vedere Expunerea de motive nr. 10722/ 18.05.2016 a Primarului Nicolae
Sorin Megheșan;Hotararea consiliului Local al Municipiului Târnăveni nr. 129/
19 octombrie 2003:Raportul de specialitate nr. 10731/ 18.05.2016 al
Directorului tehnic Celestin Beleanu;

 

 

În conformitate cu prevederile Ordonanța Guvernului nr 16/19.08.2014 pentru modificarea și completarea
Ordonanței Guvernului nr 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de
Investiții œC.N.I.  S.A;

 

 

 În temeiul art. 36 al. 1 și art. 46 al. 1 din
Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată
,

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               
HOTĂRĂȘTE:

 

 

 

 

 

 

Art.1. Se aprobă predarea către Ministerul
Dezvoltarii Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de
Investiții œC.N.I.  S.A., pe baza de protocol,  a terenului  situat în 
Municipiul Târnăveni, județul
MUREȘ, aflat
în proprietatea Municipiului Târnăveni, în suprafață 3300 mp, identificat
potrivit Cărtii funciare nr. 54864 Municipiu: Târnăveni,  nr. topo 420/1/2, 420/2, liber de orice
sarcini, în vederea și pe perioada realizării  de către žC.N.I.  “ S.A. a obiectivului de
investiții žSală de sport cu tribună 180 locuri în Municipiul Târnăveni,
județul MUREȘ .

 

 

Art.2. Amplasamentul este viabilizat, conform
documentelor urbanistice, cu respectarea reglementărilor în vigoare;

 

 

Art.3. Se
aproba asigurarea finantarii de catre Consiliul Local al
Municipiului Târnăveni, județul MUREȘ, a cheltuielilor
pentru racordurile la utilitati (electrica, apa, canal, gaz sau alt tip de
combustibil utilizat etc.);

 

 

Art.4.
Consiliul Local al Municipiului
Târnăveni, județul MUREȘ, se obligă să asigure, în conditiile legii, suprafețele
de teren necesare pentru depozitarea și organizarea șantierului ;

 

 

Art.5. Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, județul MUREȘ
se obligă ca, după predarea amplasamentului și a obiectivului realizat, să
mențină destinația acestuia și să îl întrețină pe o perioada de minim 15 ani.

 

 

          Art.6. Se revocă HCL 129/ 2003.

 

 

 

 

 

         
Președinte de ședință

 

 

              
Gligor Dorin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          
Avizează pentru legalitate

 

 

                                                                                       
Secretar,

 

 

                                                                                     
Stefan Blanaru