nr. 74 din data 26.05.2016 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal construire Atelier ITP si Garden Center, prin schimbarea functiunii, pentru imobilul situat in str.Rampei nr.16 beneficiar SC Aniflora SRL Tarnaveni

 

 

ROMÂNIA

 

 

JUDEȚUL MUREȘ

 

 

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

 

 

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 74/2016

 

 

 

 

 

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “ construire  Atelier ITP si Garden Center”, prin
schimbarea functiunii, pentru imobilul situat in str.Rampei nr.16 “ beneficiar
SC Aniflora SRL Tarnaveni

 

 

 

 

 

Consiliul
Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în ședința odinară din data de 26 mai
2016;

 

 

Văzând
Referatul de specialitate întocmit de Arhitectul Șef al municipiului Târnăveni
ing. Coroș Ioan, înregistrat cu nr.10231/11.05.2016.

 

 

În baza Legii nr. 350/2001 privind urbanismul și amenajarea
teritoriului cu modificările și completările ulterioare;

 

 

În temeiul
art. 36 alin. (1) și al  art. 45 alin.(1)
din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată, cu
modificările și completarile ulterioare,

 

 

HOTĂRĂȘTE:

 

 

Art. 1. Se aprob㠝Planul
Urbanistic Zonal “ construire  Atelier
ITP si Garden Center”, prin schimbarea functiunii, pentru imobilul situat
in str.Rampei nr.16 “ beneficiar SC Aniflora SRL Tarnaveni

 

 

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a
prezentei hotărâri se împuternicește Primarul Municipiului Târnăveni.

 

 

 

 

 

 

 

 

        Președinte de ședință,

 

 

             Gligor Dorin

 

 

               

 

 

                                                                                          

 

 

                                      Avizează pentru legalitate,

 

 

                                                                                                              Secretar,

 

 

                                                                                                       Stefan Blanaru