nr. 80 din data 26.05.2016 privind aprobarea Documentatiei de licitatie a cabinetului medical nr.3, situat in Tarnaveni str. Republicii, nr.35 si imputernicirea Primarului Municipiului Tarnaveni in vederea semnarii contractului de vanzare-cumparare

 

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ                                                                                  

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL      

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA nr.80/2016

 

 

aprobarea Documentației de licitație a cabinetului
medical nr.3, situat în Târnăveni str. Republicii, nr.35 și împuternicirea Primarului Municipiului Târnăveni în vederea
semnării contractului de vânzare-cumpărare

 

 

           

 

 

Consiliul local al Municipiul Târnăveni în sedință
ordinară din data de  26 mai 2016;

 

 

            Având în vedere Referatul
de specialitate privind aprobarea Documentației de licitație a cabinetului medical
nr.3, situat în Târnăveni str. Republicii, nr.35 și împuternicirea Primarului Municipiului Târnăveni în vederea
semnării contractului de vânzare-cumpărare, întocmit în cadrul Direcției
Economice de consilier Damian Carmen înregistrat sub nr. 10.880/19.05.2016    .             

 

 

          În baza prevederilor din
OUG nr.68/28.05.2008 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului
sau a unităților administrativ- teritoriale cu destinație de cabinete medicale,
precum și a spațiilor în care se desfasoară activități conexe actului medical
și a Proceselor verbale ale Comisiei de vânzare a spațiilor medicale
constituită prin Dispoziția Primarului nr.713/2014.

 

 

             În temeiul art. 36
alin.1 si alin.2 lit.c precum și a art. 45 alin.1 din Legea nr. 215/2001
privind administrația publică locală, republicată cu modificările și
completările ulterioare,

 

 

 

 

 

H O T Ă R Ă ȘT E

 

 

 

 

 

            Art. 1. Se aprobă Documentația de licitație care cuprinde: Anunțul
de vânzare, Caietul de sarcini, Regulamentul de licitație privind vânzarea cabinetului
medical nr.3, situat în Târnăveni str. Republicii, nr.35, în suprafață totală
de 29,58 mp., precum și cota parte din terenul de sub construcție, conform Anexelor
nr.1-3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

                  Art.2. Se
împuternicește Primarul Municipiului Târnăveni să semneze pentru și în numele
Municipiului Târnăveni contractul de vânzare-cumpărare a
cabinetului medical nr.3, situat în Târnăveni str.
Republicii, nr.35.

 

 

            Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se
însarcinează Primarul Municipiului Târnăveni.

 

 

                       

 

 

                       

 

 

 

 

 

                Președinte de ședință

 

 

                   Gligor Dorin

 

 

 

 

 

                                                                           Avizează
pentru legalitate

 

 

                                                                                             
Secretar,

 

 

                                                                                     
Stefan Blanaru