ANUNT- Primaria Municipiului Tarnaveni organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante de executie

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL
TÂRNĂVENI

PRIMĂRIA

Nr.  12545/ 15.06.2016

 

A N U N Ț

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNAVENI

organizează
concurs de recrutare pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante de executie 

 

  Creșa

– un post “ administrator I

– 4 posturi “ educator 

– un post “ psiholog “timp partial de lucru de 4 ore

– un post – asistent 
medical 

– 2 posturi – infirmiera

– un post “ bucatar treapta I

– 2 posturi “ îngrijitor

 

  Compartimentul Control Administrativ

 
2 posturi “ șofer microbuz

 
un post “ îngrijitor

 

  Stația de Transfer Deșeuri Menajere

– un post “ muncitor calificat treapta I

 

 

CONDITII
NECESARE OCUPĂRII POSTURILOR CONTRACTUALE VACANTE:

CONDITII GENERALE:

  Poate ocupa un post vacant sau temporar
vacant persoana care îndeplinește  condițiile prevăzute de art. 3 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale
de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor
contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale
imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din
fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011,
cu
modificările și completările ulterioare:

    a) are cetățenia română, cetățenie a altor state
membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic
European și domiciliul în România;

    b) cunoaște limba română,
scris și vorbit;

    c) are vârsta minimă reglementată de
prevederile legale;

    d) are capacitate deplină de exercițiu;

    e) are o stare de sănătate corespunzătoare
postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale
eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

    f) îndeplinește condițiile de
studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor
postului scos la concurs;

    g) nu a fost condamnată definitiv
pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori
contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică
înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei
infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea
funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

 

CONDITII SPECIFICE:

 

  Creșa

·        
administrator I

studii medii
absolvite cu diplomă de bacalaureat

– cunoștințe operare pe calculator nivel mediu

– minimum 3 ani vechime

·        
educator

-studii medii/superioare în domeniul pedagogic
absolvite cu diplomă de bacalaureat/licență sau echivalentă

– minimum  2 ani  vechime în specialitatea studiilor necesare
ocupării postului.

·        
psiholog
(timp partial de lucru -4 ore)

-studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în
specializarea psihologie

-minimum 1 an vechime în instituții care oferă servicii
de educație timpurie

·        
asistent  medical 

– studii sanitare absolvite cu diplomă: școală
sanitară postliceală sau echivalentă

– să dețină certificat de membru O.A.M.M.G.A.M.R.
pentru exercitarea profesiei de liberă practică medicală avizat pe anul în curs.

-minimum 1 an vechime în specialitatea studiilor
necesare ocupării postului.

·        
infirmiera

– studii medii

– minimum 6 luni vechime în domeniu.

·        
bucatar treapta I

studii generale /
medii

– certificat de calificare profesionala in meseria de
bucatar

– minimum 9 ani vechime în domeniu  

·        
îngrijitor

studii generale

– fără vechime

 

  Compartimentul Control Administrativ

·        
sofer microbuz
treapta I    

– studii medii/generale, cu permis conducere categoria
D

– certificat de calificare profesională pentru
transport persoane (atestat profesional), in termen valabilitate

– minimum 3 ani vechime în meserie

·        
îngrijitor

studii generale

– fără vechime

 

  Stația de Transfer Deșeuri Menajere

·        
 muncitor calificat
 treapta
I

– studii medii/generale,

– calificare în meseria  de
mecanic
/stivuitorist

– minimum 9 ani vechime în meserie

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta
un dosar de concurs care va conține următoarele documente, conf art. 6 din HGR
nr. 286/2011: 

   a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului
autorității sau instituției publice organizatoare;

   b) copia actului de identitate sau orice alt document
care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

   c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor
și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile
documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului
solicitate de autoritatea sau instituția publică;

   d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care
atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în
copie;

   e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria
răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția
pentru care candidează;

   f) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate
corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de
către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare
abilitate;

   g) curriculum vitae;

Adeverința care atestă starea
de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea
acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

             În cazul
documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecția
dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu
are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu
originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei
probe a concursului.

            Actele prevăzute
vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor
cu acestea.

 

Concursul  constă din 2 probe și se va desfășura conform
următorului calendar:

– Termenul limită
de depunere a dosarelor de înscriere este de 10 zile lucrătoare de la data
afișării  anunțului, respectiv  5 iulie 2016,
orele
15,00, la sediul instituției, P-ța Primăriei, nr. 7, Municipiul Târnăveni,

proba scrisă: în data   de 13 iulie 2016, orele 10,00 la sediul
instituției,

interviul: în data 15 iulie 2016 ora
10,00 la sediul instituției.

DEPUNEREA DOSARULUI, RELAȚII SUPLIMENTARE LA
SEDIUL INSTITUȚIEI DIN MUNICIPIUL TÂRNĂVENI, P-ȚA PRIMĂRIEI, NR. 7, CAMERĂ
NR.26 “ SERVICIUL ORGANIZARE SALARIZARE RESURSE UMANE .

PERSOANA DE CONTACT : D-NA MACARIE VIORICA, CONSILIER
“ telefon 0265/443400

int. 35.

 

P R I M A R

Jrs. Meghesan Nicolae Sorin

 

 

 

 

 

Anexa la anuntul  Nr. 12545/ 15.06.2016

 

BIBLIOGRAFIA   DE CONCURS

PROPUSA
PENTRU OCUPAREA POSTURILOR  VACANTE:

   

Bibliografie comuna        

        1. Legea nr.    477/2004 privind Codul de conduita al
personalului contractual din autoritatile si institutiile publice,

        2. Legea nr. 215/2001 actualizata,
privind administratia publica locala, republicata, cu completarile si
modificarile ulterioare.

          

 

I.                  
Bibliografie pentru
ocuparea  postulurilor vacante  din cadrul  Creșei

 

  EDUCATOR:

            1.
Legea nr 292/2011 a asistentei sociale, cu modificarile ulterioare

            2. Legea nr. 116/2002 privind  privind 
prevenirea  si combaterea marginalizarii
sociale, cu modificarile ulterioare,

            3. Legea 272/2004 privind protectia si promovarea  drepturilor copilului , cu modificarile  ulterioare, republicata,

            4. Legea nr 263/2007 privind infiintarea, organizarea si
functionarea  creselor- Publicata  cu completarile si modificarile ulterioare,

          5. HG 1252/2012 privind aprobarea  Metodologiei 
de organizare  si functionare a
creselor  si a  altor unitati 
de educatie  timpurie  anteprescolara;

            6. Legea Educatiei nationale nr.1/2011 cu modificarile  si completarile ulterioare;

          7. Activitati de invatare  pentru copii foarte mici  0-3 ani- Ghid pentru activitati
zilnice-editor Carolyn Rutsch, editura VANDEMODE, 2005-UNICEF PROGRAMUL
,,Promovarea  educatiei Timpurii ™.

          8. Manual de formare a specialistului in
copilaria  timpurie-editura Humanitas
2009.

 

  PSIHOLOG:

            1.Introducere in psihologie , Atkinson si Hildegard,
Editura tehnica 55, Bucuresti 2005,

            2.Introducere in psihologia copilului,H Rudolph Schaffer,
Editura ASCR, Cluj Napoca, 2007,

            3.Legea 263/2007 privind infiintarea , organizarea si
functionarea creselor , cu completarile si modificarile ulterioare,

            4.HG nr. 1252/2012 privind  aprobarea 
Metodologiei de organizare  si
functionare a creselor   si a altor
unitati de educatie timpurie,

            5.Legea nr. 272/2004 privind  protectia si promovarea drepturilor  copilului, republicata.

 

  ASISTENT MEDICAL

1. Ordinul nr.
916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire  si controlul infectiilor nosocomiale in
unitatile sanitare;

2. Ghid de nursing –
sub redactia  Lucretia Titirca ,  Editura œ Viata Medicala Romaneasca ;

3. Urgente medico-
chirurgicale Sinteze- Lucretia Titirca ;

4. Nursing –
Tehnici de evaluare si ingrijiri acordate de asistenti medicali- sub
redactia  Lucretia Titirca “ Editura
Viata Romaneasca;

5. Ordonanta de
Urgenta  nr. 144/2008 privind exercitarea
profesiei de asistent medical
generalist, a
profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și
funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și
Asistenților Medicali din România. 

 

  ADMINISTRATOR

        1. Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile ,

        2. Ordinul Ministerului finantelor Publice nr
2861/2009-aprobarea  Normelor  privind 
organizarea si efectuarea 
inventarierii elementelor  de
natura activelor, datoriilor si capitalurile 
proprii,

        3. HG nr 106/2002 privind etichetarea alimentelor, cu
modificarile si completarile  ulterioare ,

       4. Legea 263/2007 privind 
infiintarea, organizarea  si
functionarea creselor, cu modificarile si completarile  ulterioare,

       5. Legea nr 132/2010 privind colectarea selectiva a
deseurilor  in institutiile publice.

 

  INFIRMIER

         1.Ordinul MSP nr. 261/2007 pentru
aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in
unitatile sanitare, cu modificarile si completarile  ulterioare ,

2.Ordinul MSP
nr.1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor
rezultate din activități medicale și a Metodologiei de culegere a datelor
pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activități
medicale, 

3. Ordinul nr.
1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igiena privind unitatile pentru
ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor, cu modificarile si
completarile ulterioare,

4. HG nr 1252/2012
privind aprobarea Metodologiei de organizare si functionare a creselor si a
altor unitati de educatie timpurie anteprescolara.

            

  INGRIJITOR

1. Noțiuni
fundamentale de igienă, de Dr. Nicolae Poll și Dr. Adriana Șerban

2. HG nr. 1252/2012
privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a
altor unități de educație timpurie antepreșcolară (Cap. IV, V);

3. Ordinul nr.
1955/1995, privind aprobarea normelor de igienă pentru ocrotirea, educarea și
instruirea copiilor și tinerilor (Cap. II și III);

 

  BUCATAR

1.Ordinul nr.
1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igiena privind unitatile pentru
ocrotirea , educarea si instruirea copiilor si tinerilor ,

2.Ordinul nr.
1563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preșcolarilor și
școlarilor și a principiilor care stau la baza unei alimentații sănătoase
pentru copii și adolescenți

3. Noțiuni
fundamentale de igienă, de Dr. Nicolae Poll și Dr. Adriana Șerban

4. ARTA CULINARA,
de dr. Georgeta Comnea-Seniatinischi, Magdalena Gheorghe “ Cap. 3.  Sfaturi si Lămuriri privind prepararea
alimentelor

 

II.               
Bibliografie pentru
ocuparea  postulurilor vacante  Compartimentul
Control Administrativ

           

  ȘOFER MICROBUZ

1.Ordonanta de urgenta
nr. 195/12.12.2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata 1,  cu 
modificarile ulterioare.

            

  INGRIJITOR

1. Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificările
și completările ulterioare – Cap.IV “ Obligațiile lucrătorilor,

2. Legea nr.
132/2010, privind colectarea selectivă a deșeurilor în instituțiile publice. 

 

 

III.            
Bibliografie pentru
ocuparea  postulurilor vacante  MUNCITOR CALIFICAT – MECANIC
/STIVUITORIST  la Stația de Transfer Deșeuri Menajere

 

1. Curs stivuitorist-editat de
S.C. Multipractic SRL Tg. Mures;

2. Ghid privind
Statiile de Transfer pentru deseuri municipale solide  ( clasificarea deseurilor).

 

 

 

P R I M A R

Jrs. Meghesan Nicolae Sorin