nr. 4 din data 27.06.2016 privind alegerea presedintelui de sedinta

 

 

R O M Â N I A 

JUDEȚUL MUREȘ

 MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

 CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

H O T Ă R R EA NR. 4 din 27 iunie 2016

 

 

 

 

 

privind alegerea președintelui de
ședință

 

 

 

 

 

Consiliul local al municipiului Târnăveni, întrunit în ședința
de constituire, la data de 27.06.2016;

 

 

 Având în vedere:

 

 

   
prevederile Hotârârii consiliului local nr.3/27.06.2016 privind constatarea
declarării ca legal constituit a Consiliului Local;

 

 

– art. 9 din Ordonanța nr. 35/2002 pentru
aprobarea Regulamentului- cadru de organizare și funcționare a consiliilor
locale, aprobată și modificată prin Legea nr.673/2002;

 

 

    În
temeiul prevederilor art. 35 alin. (1), art. 45 alin. (1) și art. 115 alin. (1)
lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu
modificările și completările ulterioare

 

 

H O T Ă R Ă Ș T E:

 

 

 

 

 

Articol unic. Se alege președinte de ședință al
Consiliului local al municipiului Târnăveni domnul consilier Nastase Nicolae.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE
VÂRSTĂ
SECRETAR

 

 

 

 

 

Nastase Nicolae
Stefan Blanaru

 

 

 

 

 

 

 

 

ASISTENȚII PREȘEDINTELUI DE VÂRSTĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

   Heghes Octavian
Popa Felician