nr. 7 din data 28.07.2016 privind aprobarea Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Local al municipiului Tarnaveni

ROMÂNIA

 

JUDEȚUL
MUREȘ

 

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI                                                                 

 

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA
NR. 7/28.07.2016

 

Privind
aprobarea Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al
municipiului Târnăveni

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului
Târnăveni, întrunit în ședința
ordinară din 28 iulie 2016.

 

În baza O.G. nr. 35/2002 pentru
aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local, ale
Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică , a
Legii nr. 393/2004 privind statutul aleșilor locali și ale Legii administrației
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;

 

Văzând referatul nr.14611/19.07.2012 întocmit
de secretarul municipiului Târnăveni;

 

În temeiul art. 36 alin. (1)  și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 /
2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și
completările ulterioare,

 

 

 

HOTĂRĂȘTE:

 

 

 

Articol unic.  Se aprobă Regulamentul de organizare și
funcționare a Consiliului Local al municipiului Târnăveni, conform anexei care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

 

Președinte
de ședință,

 

   Antonya
Mihail

 

                                                                     
     Avizează
pentru legalitate,

 

                                                                                             
Secretar,

 

                                                                                 
     Blănaru
Ștefan

 

  – Regulamentul de functionare a
Consiliului Local al municipiului Tarnaveni.