nr. 8 din data 28.07.2016 privind aprobarea necesitatii si oportunitatii achizitionarii unor lucrari, servicii si produse pe anul 2016

 

 

ROMÂNIA

 

 

JUDEȚUL MUREȘ

 

 

MUNICIPIUL
TÂRNĂVENI

 

 

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 8/28.07.2016

 

 

Privind aprobarea necesității și oportunității achiziționării unor lucrări,
servicii și produse pe anul 2016

 

 

 

 

 

Consiliul Local al
Municipiului Târnăveni, întrunit în ședința ordinară din data de 28 iulie 2016,

 

 

            Văzând  referatul 
cu nr. 1418 din 20.01.2016 întocmit de către Șef Birou Investiții,
achiziții, servicii publice “ ing. Muth Teodor,

 

 

            În baza
Legii nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;

 

 

            În
temeiul art. 36 alin. (1) și al  art. 45
alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

HOTĂRĂȘTE:

 

 

 

 

 

            Art.1. Se aprobă  necesitatea și oportunitatea
achiziționării unor lucrări, servicii și produse pe anul 2016, conform anexei
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art.2. Cu aducerea la
îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului
Târnăveni.

 

 

           

 

 

         Președinte de ședință,

 

 

             Antonya Mihail                               

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                
  Avizează pentru legalitate,

 

 

                                                                                                              Secretar,

 

 

                                                                                                      Blănaru Ștefan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             ANEXĂ

 

 

la Hotărârea nr.5/28.01.2016

 

 

 

 

 

I. CU FINANȚARE DIN BUGETUL
LOCAL

 

 

1.
Extindere canalizare menajeră pe str. pref. V. Moldovan și str. Băilor

 

 

 

 

 

2.
Reabilitare rețea de apă în cartier Industriei- Tineretului

 

 

 

 

 

3.
Canalizare menajeră și pluvială pe str. Fabricii, Aleea A, Aleea B, Griviței

 

 

 

 

 

4.
Tractor cu remorcă

 

 

 

 

 

5.
Freză de asfalt

 

 

 

 

 

6.
Licențe

 

 

 

 

 

7.
Programe informatice

 

 

 

 

 

8.
Audit de supraveghere privind certificarea sistemului de management al
calității ISO 9001, ISO 14001 și OHSAS 18001

 

 

 

 

 

9.
Echipament pistă skateboard în parcul V. Babeș

 

 

 

 

 

10.
Tablouri electrice, pentru evenimente, pe str. Republicii

 

 

 

 

 

11.
Reabilitarea clădirii la sectorul Servicii dezvoltare publică- clădiri (SF +
PT)

 

 

 

 

 

12.
Modernizare drum comunal DC 83 cuprins între DN 14A și satul Bobohalma
(actualizare PT)

 

 

 

 

 

13.
Reabilitarea clădirii administrative a Primăriei (SF + PT)

 

 

 

 

 

14.
Modernizare străzi în municipiul Târnăveni (DALI)

 

 

 

 

 

15.
Modernizarea serelor din str. V. Babeș (actualizare SF +PT)

 

 

 

 

 

II. CU FINANȚARE DIN BUGETUL
INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN
VENITURI PROPRII

 

 

1. Multifunctional laser, format A3

 

 

2. Licențe (antivirus)