nr. 9 din data 28.07.2016 privind aprobarea necesitatii si oportunitatii unor obiective de investitii

 

 

ROMÂNIA

 

 

JUDEȚUL MUREȘ

 

 

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

 

 

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 9/28.07.2016

 

 

Privind aprobarea  necesității și oportunității unor
obiective de investiții

 

 

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului
Târnăveni, întrunit în ședința ordinară din data de 28 iulie 2016;

 

 

            Văzând  Referatul cu nr. 14805/ 21.07.2016, întocmit de director ex. adj. ing. Beleanu Celestin;

 

 

            În baza Legii nr. 273/2006 privind
finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

 

 

            În temeiul art.
36 alin. (1)  și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001,
privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și
completările ulterioare,

 

 

 

 

 

HOTĂRĂȘTE:

 

 

 

 

 

     

 

 

          Art.
1.
Se aprobă  necesitatea și oportunitatea obiectivelor de investiții:

 

–     žAlimentare cu apă
potabilă a cartierului Botorca cu str. Mediașului, Velțului, Nouă,
Apicultorului 

–    
žExtindere rețea de canalizare în cartierul Botorca cu
str. Mediașului, Velțului, Nouă, Apicultorului ,

 

–    
žRețea de canalizare
în satul
aparținător Bobohalma 

 

–    
žRețea de canalizare
în cartier
Cuștelnic

 

 

 

 

            Art.2.
Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul
municipiului Târnăveni.

 

 

 

 

 

 

 

 

Președinte de ședință,

 

 

               Antonya Mihail

 

 

                                                                                             

 

 

Avizează pentru
legalitate,

 

 

                                                                                                             Secretar,

 

 

                                                                                                     Blănaru Ștefan