nr. 10 din data 28.07.2016 privind aprobarea creditelor de angajament pentru realizarea obiectivului de investitii Amenajare parcari acoperite in municipiul Tarnaveni pentru perioada 2016-2018

R O M N I A

 

JUDEȚUL
MUREȘ

 

MUNICIPIUL
TÂRNĂVENI

 

CONSILIUL
LOCAL

 

HOTĂRÂREA
NR.10/28.07.2016

 

Privind aprobarea
creditelor de angajament pentru realizarea obiectivului de investiții
Amenajare parcări acoperite în municipiul
Târnăveni 

 

pentru perioada
2016-2018

 

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în
ședința ordinară din data de 28  iulie  2016;

 

Văzând Referatul de specialitate la
proiectul de hotărâre privind aprobarea creditelor de angajament pentru
realizarea obiectivului de investiții Amenajare parcări acoperite în municipiul
Târnăveni  pentru perioada 2016-2018 întocmit în cadrul  Direcției
economice și înregistrat sub nr.

14.824/21.07.2016;

 

În baza prevederilor O.M.F.P. nr 1792/2002 pentru
aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și
plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și
raportarea angajamentelor
bugetare și legale, cu modificările și completările aduse prin O.M.F.P.
nr. 547/2009;

 

În conformitate cu prevederile art.4, alin. 5 și  art.34 alin.(2) din Legea nr.273/2006
privind finanțele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare;

 

În temeiul art. 36 alin. (4) și al art.45 alin.(2)
lit.(a) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală,
republicată, cu modificările și completările
ulterioare,

 

 

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Se aprobă creditele de angajament pentru
realizarea obiectivului de investiții Amenajare parcări acoperite în
municipiul Târnăveni  pentru perioada 2016-2018, conform Anexei nr.1 care face
parte integrantă din prezenta.

 

 

 

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei
hotărâri se împuternicește Primarul Municipiului Târnăveni
prin  Direcția economică din
cadrul unității administrativ-teritoriale: municipiul
Târnăveni.

 

 

 

 

 

Președinte de
ședință,

 


Antonya Mihail

 


Avizează
pentru legalitate,

 

Secretar,

 


Blănaru
Ștefan

 

  – Anexa 1