nr. 11 din data 28.07.2016 privind aprobarea Actului aditional nr.3 la contractul nr.94/23.09.2015, de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public din municipiul Tarnaveni prin concesionare precum si modificarea graficului platilor in rate aferente contractului

 

 

ROMÂNIA

 

 

JUDEȚUL MUREȘ

 

 

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

 

 

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

                                      
HOTĂRÂREA NR. 11/28.07.2016

 

 

Privind aprobarea
Actului aditional nr.3 la contractul nr.94/23.09.2015, de delegare a gestiunii
serviciului de iluminat public din municipiul Tarnaveni prin concesionare   precum si modificarea  graficului platilor in rate aferente
contractului

 

 

 

 

 

Consiliul local al Municipiului
Târnăveni, întrunit în sedința ordinară din data de 28 iulie 2016;

 

 

         
Vazând Referatul de specialitate nr. 14841/22.07.2016 la proiectul de
hotarare privind aprobarea Actului aditional nr.3 aferent contractului
nr.94/23.09.2015 de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public din
municipiul Tarnaveni prin concesionare precum si modificarea  graficului platilor in rate aferente
contractului

 

 

            În conformitate cu dispozițiile:

 

 

    Art.24 alin.(1) din Legea  nr.230/2006 a serviciului de iluminat public

 

 

         
Art.29
alin.(3) din Legea  nr.51/2006 a
serviciilor comunitare de utilitati publice

 

 

         
Art.291
alin.(1) litera (a)  din Codul
fiscal  in vigoare de la 1 ianuarie 2016
modificat si completat prin O.U.G. nr.41/2015 si O.U.G. nr. 50/2015

 

 

În temeiul 
art. 36 alin. (1) , alin.(2) lit.d) 
și al art. 45 alin.(1)  din Legea
nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile
si completarile ulterioare,

 

 

 

 

 

                                                   HOTĂRĂȘTE:

 

 

            Art.1. Se aprobă Actul aditional nr.3 la contractul Nr.94/23.09.2015 de delegare a gestiunii
serviciului de iluminat public din municipiul Tarnaveni prin concesionare,
intre Municipiul Tarnaveni si SC FLASH LIGHTING SERVICES SA Bucuresti.

 

 

          Art.2. Se aprobă modificarea graficului platilor in rate aferente contractului
nr.94/23.09.2015, privind delegarea gestiunii serviciului de iluminat public
din Municipiul Tarnaveni prin concesionare.

 

 

          Art.3.  Se împuternicește
Primarul Municipiului Târnăveni să semneze
Actul adițional nr.3 la contractul
nr.94/23.09.2015
de delegare a
gestiunii serviciului de iluminat public din municipiul Târnăveni prin
concesionare, în forma aprobată potrivit art.1 si 2  din prezenta hotărăre.

 

 

 

 

 

 

 

 

Președinte de ședință,

 

 

    Antonya Mihail

 

 

                                                                           Avizează pentru legalitate,

 

 

                                                                                              Secretar,

 

 

                                                                                       Blănaru Ștefan