nr. 12 din data 28.07.2016 privind completarea Planului local de actiune privind incluziunea minoritatii rome din Trnveni, pe anul 2016, aprobat prin HCL nr.11/28.01.2016

 

ROMÂNIA

 

JUDEȚUL MUREȘ

 

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

 

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR.
12/28.07.2016

 

Privind
completarea

 

œPlanului local de actiune privind
incluziunea minoritatii rome din Târnăveni, pe anul 2016 , 
aprobat prin HCL
nr.11/28.01.2016

 

 

 

 

 

            
Consiliul Local al Municipiului Târnaveni, întrunit în ședința ordinară
din data de 28 iulie 2016;

 

            
Văzând referatul nr. 14802/21.07.2016, intocmit de inspector Demeter
Zoltan, privind completarea
žPlanului local
de actiune privind incluziunea minoritatii rome din
Tarnaveni, pe anul 2016 , aprobat prin HCL nr.11/28.01.2016;

 

            
Luând în
considerare prevederile art. 112 alin.(6) din Legea educatiei naționale
nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile
adresei
Ministerului
Educației și Cercetării Știintifice, nr.44152/08.07.2015, înregistrată la noi cu
nr.15332/16.07.2015;

 

            
În temeiul art. 36 alin. (1)  și al art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 /
2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și
completările ulterioare,

 

 

 

 

 

HOTĂRĂȘTE:

 

 

 

 

 

           
Articol unic.
Se
aprobă completarea HCL nr.11/28.01.2016,
cu acțiuni si proiecte specifice, detaliate în documentul anexa la prezenta
hotărâre, măsuri care vizează procesul de incluziune socială și economică al
etnicilor romi din municipiul nostru.

 

 

 

         
Președinte de
ședință,

 

   Antonya
Mihail

 

                                                                     
     Avizează
pentru legalitate,

 

                                                                                             
Secretar,

 

                                                                                 
     Blănaru
Ștefan

 

  – Anexa – Completare la planul local de actiune pt imbunatatirea situatiei romilor