nr. 13 din data 28.07.2019 privind completarea Strategiei de Dezvoltare Locala a Municipiului Tarnaveni, jud. Mures, pentru perioada 2014-2020, aprobata prin HCL nr.23/26.02.2015

ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
MUNICIPIUL TARNAVENI

 CONSILIUL LOCAL

 HOTĂRÂREA NR. 13/28.07.2016

 Privind completarea  trategiei de Dezvoltare Locala a Municipiului
Tarnaveni, jud. Mures, 
pentru perioada 2014-2020 , aprobata prin HCL nr.23/26.02.2015

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în ședința ordinara din data de 28 iulie 2016;

              Văzând referatul nr. 14793/21.07.2016, întocmit de d-na Petru Mirela Oana “ consilier Comp. de Specialitate Proiecte cu Finanțare Internațională și dl. Beleanu Celestin “ Director Tehnic, privind completarea žStrategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Târnăveni, jud. MUREȘ,
pentru perioada 2014-2020 , aprobată prin HCL nr.23/26.02.2015
;

 În temeiul art. 36 alin. (1) și al art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația
publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 HOTĂRĂȘTE:

 Articol unic. Se aprobă completarea HCL nr.23/26.02.2015, prin includerea în cadrul œStrategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Târnăveni, jud. MUREȘ, pentru perioada 2014-2020 –  Măsura 6.3. Promovarea incluziunii sociale în rândul persoanelor vulnerabile, prin îmbunătățirea accesului la servicii sociale , a unui nou cod proiect, și anume, œ6.3.4. Integrarea socio-economică
a comunităților marginalizate, cum ar fi, romii , conform Anexei la prezenta hotărâre.

 

Președinte de ședință,
                Antonya Mihail

                                                                            Avizează pentru legalitate, 
                                                                                              Secretar, 
                                                                                       Blănaru Stefan

 

 

  – Anexa – Portofoliul de proiecte al Municipiului Tarnaveni