nr. 14 din data 28.07.2016 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru unele obiective de investitii

 

 

ROMÂNIA

 

 

JUDEȚUL MUREȘ

 

 

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI                                                  

 

 

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 14/28.07.2016

 

 

Privind aprobarea studiului de fezabilitate și a
indicatorilor tehnico-economici pentru unele obiective de investiții

 

 

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului
Târnăveni, întrunit în ședința ordinară din data de 28 iulie 2016;

 

 

            Văzând  Referatul 
cu nr. 14524
din 18.07.2016 întocmit de ing. Muth Teodor, șef serviciu
Investiții, achiziții și servicii publice;

 

 

            În baza art. 44 alin. (1) din Legea
nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, republicată cu modificările și
completările ulterioare.

 

 

            În temeiul prevederilor art. 45
alin. 1 și art 36,  alin. 1 din Legea
administrației publice locale nr. 215/2001;

 

 

 

 

 

HOTĂRĂȘTE

 

 

 

 

 

            Art.1. Se aprobă  Studiul de fezabilitate
pentru obiectivul de investiții žReabilitarea
clădirii la sectorul Servicii de Dezvoltare Publică – Cladiri


 

 

Art.2. Se aprobă  indicatorii tehnico-
economici aferenti obiectivului de investiții žReabilitarea cladirii la sectorul Servicii de
Dezvoltare Publica – Cladiri


 

 

 

 

 

Principalii
indicatori tehnico-economici ai investiției:

 

 

 

 

 

a. Valoarea totală 
a investiției, inclusiv TVA (lei)

 

 

(în prețuri “ 04.05.2016, 1 euro = 4,4919 lei curs BNR)

 

 

728.149 lei cu T.V.A

 

 

162.103 euro cu T.V.A

 

 

 

 

 

            construcții-montaj (C+M);

 

 

            659.601 lei 
cu TVA ,

 

 

reprezentând 146.842 euro cu T.V.A.

 

 

 

 

 

b. Eșalonarea investiției (INV/C+M):

 

 

            “ anul I – întreaga investiție

 

 

            728.149
( Val totală)  lei / 659.601 (Val.
constr. Montaj) lei (cu T.V.A.)

 

 

162.103 euro / 146.842 euro (cu T.V.A.)

 

 

 

 

 

c. Durata de realizare:

 

 

8 luni de la eliberarea Autorizației de
construire

 

 

 

 

 

d.
capacități (în unități fizice și valorice):

 

 


  • vestiar                         S = 35,00 mp 


  •  sala de mese                          S = 35,00 mp


  •  hol 1                                      S
   =  2,56 mp


  •  grup sanitar 1                        S = 16,75 mp


  •  birou 1                                   S = 17,50 mp


  •  birou 2                                   S = 17,70 mp


  •  wc                                         S = 
   2,52 mp


  •  hol 2                                      S = 
   3,28 mp


  •  atelier prefabricate                S
   = 41,00 mp


  •  atelier timplarie                     S = 51,25 mp


  •  atelier instalatii sanitre          S = 10,50 mp


  •  atelier electric                        S = 10,50 mp


  •  atelier mecanic                      S = 10,50 mp


  •  grup sanitar 2                        S =  7,05 mp


  •  garaj 1                                   S =25,06 mp


  •  garaj 2                                   S =27,37 mp


  •  garaj 3                                   S =27,37 mp     


 

 

  

 

 

Suprafețe  construite rezultate sunt:

 

 

 

 

 

Sc = 395,61 mp 

 

 

Sd =
395,61 mp

 

 

            Su
= 340,91 mp

 

 

 

 

 

            Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se
însărcinează primarul municipiului Târnăveni.

 

 

 

 

 

 

 

 

Președinte de ședință,

 

 

                  Antonya Mihail

 

 

                                                                                               Avizează
pentru legalitate,

 

 

                                                                                                          Secretar,

 

 

                                                                                                  Blănaru Ștefan