nr. 15 din data 28.07.2016 privind aprobarea executiei bugetului general consolidat al municipiului Tarnaveni la data de 30.06.2016

 

 

ROMÂNIA

 

 

JUDEȚUL MUREȘ

 

 

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

 

 

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 15/28.07.2016

 

 

Privind  aprobarea 
execuției  bugetului general
consolidat

 

 

 al municipiului Târnăveni  la data de 30.06.2016

 

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului
Târnăveni, întrunit în ședința ordinară din 28 iulie 2016;

 

 

Văzând Referatul de specialitate
privind  aprobarea  execuției 
bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni  la data de 30.06. 2016  întocmit în cadrul  Direcției economice și înregistrat sub nr.14.451/15.07.2016;

 

 

În baza art. 49 alin (12)din  Legea finanțelor publice locale nr. 273/2006,
cu modificările și completările ulterioare;

 

 

În temeiul art. 36 alin. (1) și
al  art. 45 alin.(2) din Legea nr. 215 /
2001, privind administrația publică locală, cu modificările și completările
ulterioare;

 

 

 

 

 

HOTĂRĂȘTE:

 

 

 

 

 

Art.1. Se aprobă contul
de execuție al bugetului local al municipiului Târnăveni la data de 30.06.2016,
conform anexelor nr. 1 “ 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art.2. Se aprobă contul
de execuție al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate
integral sau parțial din venituri proprii al municipiului Târnăveni la data de
30.06.2016, conform anexelor nr. 4 “ 6, care fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.

 

 

Art.3. Se aprobă contul de execuție al bugetului fondurilor
externe nerambursabile al municipiului Târnăveni la data de 30.06.2016, conform
anexelor nr. 7 “ 9, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri
se împuternicește Primarul Municipiului Târnăveni.

 

 

 

 

 

 

 

 

Președinte de ședință,

 

 

   
Antonya Mihail

 

 

                                                                          

 

 

   
Avizează pentru legalitate,

 

 

                                                                                              Secretar,

 

 

                                                                                       Blănaru Ștefan