nr. 17 din data 28.07.2016 privind aprobarea Structurii organizatorice i a statului de functii ale Serviciului Public de Asistenta Sociala

 

 

 

ROMÂNIA                                                                                           

 

 

JUDEȚUL MUREȘ

 

 

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

 

 

CONSILIUL
LOCAL      

 

 

 

 

 

      HOTĂRÂREA NR. 17/28.07.2016

 

 

Privind aprobarea  Structurii organizatorice și a statului de
funcții ale

 

 

Serviciului
Public de Asisten
ță Socială

 

 

 

 

 

            Consiliul
local al Municipiul Târnăveni, întrunit în ședința ordinară din data de 28
iulie 2016;

 

 

            Analizând
Nota de fundamentare nr. 14748 din 21.07.2016 al Serviciului Organizare
Salarizare Resurse Umane, privind aprobarea Structurii organizatorice și a
Statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului Municipiului
Târnăveni și serviciile publice de interes local;

 

 

În
conformitate cu Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale;

 

 

În baza Legii
nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, r, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

 

Cu
respectarea prevederilor Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice,
a art. III din Ordonanța  de Urgență a
Guvernului nr.63/30.06.2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.
273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor
măsuri financiare și a Adresei Instituției Prefectului “ Județul MUREȘ nr.
5029/2016;

 

 

            În
temeiul art. 36 alin. (3) lit. b) art. 45 alin. (1) din Legea administrației
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările
ulterioare,

 

 

 

 

 

 

 

 

 HOTĂRĂȘTE
:      

 

 

 

 

 

Art.1. Se aprobă  Structura organizatorică și Statul de funcții
ale
Serviciului Public de Asistență
Socială
,  conform anexelor 1-2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

 

 

 

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri
se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.

 

 

 

 

 

Președinte de ședință,

 

 

   
Antonya Mihail

 

 

                                                                           Avizează pentru legalitate,

 

 

                                                                                              Secretar,

 

 

                                                                                       Blănaru Ștefan