nr. 18 din data 28.07.2016 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Funcionare al Cantinei de ajutor social – Serviciul Social de zi

 

 

JUDEȚUL MUREȘ

 

 

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

 

 

CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR.18/28.07.2016

 

 

Privind aprobarea  Regulamentului
de Organizare și Funcționare al

 

 

žCantinei de ajutor social - Serviciul
Social de zi

 

 

 

 

 

Consiliul local al Municipiul
Târnăveni, întrunit în ședința ordinară din data de 28 iulie 2016;

 

 

Văzând  referatul de specialitate al
serviciului Organizare Salarizare Resurse Umane nr. 14823/21.07.2016 și
 H.C.L. nr. 75/2016,

 

 

În conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 867/2015 privind aprobarea
Nomenclatorului Serviciilor sociale, precum si a regulamentelor- cadru de
organizare si functionare a serviciilor sociale;

 

 

Având în vedere Legea nr.
208/1997 privind cantinele de ajutor social;

 

 

În temeiul art. 36 alin. (3) lit. b)
și al art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică
locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

HOTĂRĂȘTE:

 

 

 

 

 

Art. 1.
Se aprobă
Regulamentul de Organizare și Funcționare al
žCantinei
de ajutor Social  “ Serviciu social de zi
, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art.2. Cu aducerea la
îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.

 

 

 

 

 

 

 

 

Președinte de ședință,

 

 

 Antonya Mihail

 

 

                   Avizează pentru legalitate,

 

 

                      Secretar,

 

 

                   Blănaru Ștefan