nr. 19 din data 28.07.2016 privind aprobarea modificarii planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2016

 

 

ROMÂNIA

 

 

JUDEȚUL MUREȘ

 

 

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

 

 

CONSILIUL LOCAL      

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR.19/27.08.2016

 

 

Privind aprobarea modificării 
planului de ocupare a funcțiilor publice

 

 

pentru anul 2016

 

 

 

 

 

Consiliul local al Municipiul Târnăveni, întrunit în sedința ordinară din
data de 28 iulie 2016;

 

 

            Văzând referatul de specialitate nr.
14825 din  21.07.2016
a
Serviciului Organizare Salarizare Resurse Umane, cu privire la modificarea
planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2016;

 

 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 75/2016,  au fost aprobate structura organizatorică și
statul de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului Municipiului
Târnăveni , Serviciul Public de Asistență Socială și Serviciul Public Comunitar
de Evidența Persoanei,

 

 

            În conformitate cu prevederile
art.23, alin.(1) lit. “a” – “g”
 și alin.(2) lit.”b” din Legea
nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;

 

 

În baza Ordinului Președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici
nr. 7660/2006 privind aprobarea Instrucțiunilor pentru elaborarea Planului de
ocupare a funcțiilor publice;

 

 

            În temeiul  art. 36 alin. (3) lit. b) și al art.45 alin.
(1) din
Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu
modificările și completările ulterioare,

 

 

 

 

 

HOTĂRĂȘTE :

 

 

 

 

 

Art. 1. Se aprobă
modificarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din aparatul de
specialitate al primarului municipiului Târnăveni  și serviciile publice de interes local,
pentru anul 2016, aprobat prin HCL nr. 115/2015, conform anexei  care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.

 

 

Art.2. Cu ducerea la
îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.

 

 

 

 

 

 

 

 

Președinte de ședință,

 

 

   
Antonya Mihail

 

 

                                                                           Avizează pentru legalitate,

 

 

                                                                                              Secretar,

 

 

                                                                                       Blănaru Ștefan