nr. 20 din data 28.07.2016 privind aprobarea Regulamentului de Organizare i Funcionare al CENTRULUI SOCIAL DE URGENTA CU DESTINATIE MULTIFUNCTIONALA.

 

 

ROMÂNIA                                                                                           

 

 

JUDEȚUL MUREȘ

 

 

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

 

 

CONSILIUL LOCAL      

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR.20/28.07.2016

 

 

Privind aprobarea  Regulamentului de Organizare și Funcționare al

 

 

“CENTRULUI SOCIAL DE URGENȚĂ CU DESTINAȚIE
MULTIFUNCȚIONALĂ.”

 

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiul
Târnăveni, întrunit în ședința ordinară din data de 28 iulie 2016;

 

 

Văzând 
referatul d
e specialitate al Serviciului
Public de Asistenta Sociala
nr.13993 /07.07.2016,

 

 

În conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 867/2015 privind aprobarea
Nomenclatorului Serviciilor sociale, precum si a regulamentelor – cadru de
organizare si functionare a serviciilor sociale;

 

 

Având în vedere H.C.L. nr. 62/
2010 privind înfiintarea Centrului Social de
Urgenta cu Destinantie Multifunctionala  din cadrul Serviciului Public de
Asistenta Sociala, 

 

 

În temeiul art. 36 alin. (3) lit. b)
art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

 

 

 

 

 

 

HOTĂRĂȘTE:

 

 

 

 

 

Art. 1.            
Se aprobă
Regulamentul de Organizare și Funcționare al
žCentrului
Social de Urgența cu Destinanție Multifuncțional㠝 “ Serviciu social
furnizat în comunitate, conform anexei, parte
integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2.  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri
se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.

 

 

 

 

 

     

 

 

Președinte de ședință,

 

 

   
Antonya Mihail

 

 

                                                                           Avizează pentru legalitate,

 

 

                                                                                              Secretar,

 

 

                                                                                       Blănaru Ștefan